مرندی:‌نتایج‌بد‌لیگ‌جهانی‌را‌جبران‌م‌یکنیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملــي واليبال در اولين بــازي خود در رقابتهاي انتخابي جهان در اردبيل به مصاف كره جنوبي رفــت. كرهاي كه بازي نخســت خود را در يك رقابت نزديك به قطر واگذار كرده بود.

كرهايهــا در ايــن مســابقه حرفــي بــراي گفتن نداشــتند و به جز ســت دوم كه 27 بر 25 مغلوب ايران شدند، در ستهاي اول و ســوم با نتيجه 25 بر 10 و 25 بــر 18 تن به شكســت دادند تا دومين شكستشان رقم بخورد.

شــاگردان كوالكوويــچ هــم شــروع مقتدرانهاي داشتند تا اميدهايشان براي كسب سهميه جهاني بيشتر شود.

ليبروي تيم ملي واليبال ايران پس از اين مســابقه گفت: «هدف ما اين است كه نتايج بدي كه در ليگ جهاني گرفتيم را با درخشش در رقابتهــاي انتخابي قهرماني جهــان جبران كنيم و اين مســابقه هم شروع خوبي براي رسيدن به اين هدف بود.»

او ادامه داد: «دست تــك تــك تماشــاگران بــه خاطــر حمايتي كه از مــا ميكننــد درد نكند. بهتريــن هديهاي كــه ميتوانيم بــه اين تماشاگران بدهيم اين است كه با پيروزيهاي مان دل آنها را شاد كنيم.»

ليبروي تيــم ملي واليبال ايــران درباره احتمــال تباني تيمهاي كــره جنوبي و چين و ايجــاد مانــع در راه صعــود تيــم ملي به رقابتهــاي جهاني نيــز اينطــور اظهارنظر كــرد: «در همــه بازيها با تمام تــوان بازي ميكنيم و براي ما مهم نيســت كه اين تيمها چكار ميكنند و فقــط روي تيم خود تمركز كردهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.