اينچهدرگاهي: اوضاع فدراسيونتحتكنترلاست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون ژيمناستيك ميگويد پيگيريهــاي الزم را براي پــس گرفتن مدال برنــز خنارينژاد انجــام ميدهيــم و نهايتا تا يك ماه ديگر اين مدال به دســت او ميرســد. زهــرا اينچهدرگاهــي در آغــاز مديريتش در ژيمناستيك، تغييرات گســتردهاي را در بدنه فدراسيون انجام داد كه حاشيههاي زيادي هم در پي داشت. حاشــيههايي كه البته او در آغاز صحبتهايش ميگويد قابل پيش بيني بوده و شــرايط در اين فدراسيون كنترل شده است. او در ادامه در خصوص مدال برنز هادي خنارينژاد در رقابتهاي قهرماني آسيا كه پس از دوپينگ نماينده قزاقستان به ورزشكار كشورمان تعلق گرفت نيز ميگويد:« اين پروســه شــايد كمي زمانبر باشــد. 2 هفته پس از اعالم فدراسيون جهاني، پيگيريهاي خــود را انجام ميدهيم و منتظر اعالم فدراســيون جهاني نميمانيم. به هر حال اين مدال بايد از ورزشــكار قزاقستاني پس گرفته شــود و پس از طي مراحل قانوني به خنارينژاد برســد كه فكر ميكنم اين پروسه يك ماه طول بكشــد.» او همچنين در پاسخ به اين ســوال كه آيا پرداخت حقوق به مليپوشان را مد نظــر دارد يا خير؟ نيز ميگويد:« ســعي ميكنيم براي نفرات دعوت شده به اردو با توجه به اينكه تعدادشــان زياد اســت، كمك هزينه فراهم كنيم. دربــاره قهرماناني هــم كه مقام بياورند، حقوق قهرماني در نظر گرفته ميشود. به هر حال بايد خرجها هدفمند باشــد و انگيزه مليپوشــان نيز حفظ شود.» رييس فدراسيون ژيمناستيك به شانس مدالآوري ژيمناستيك ايران در بازيهــاي آســيايي 2018 جاكارتا نيز اشــاره ميكند:« نبايد توقعــات براي اين بازيها باال برود. دو مدالي كــه عبدا... جامعي و هــادي خنارينژاد در قهرماني آســيا 2015 كســب كردند، تحت نظر اردوهاي مستمر در ‪8 7،‬ ســال قبل بوده و در واقــع اين موفقيتها مربوط به آن دوران بوده اســت. سالهاست كه نه اردوي منظمي برگزار ميشــود، نه انگيزهاي براي ورزشــكاران باقي مانده است. خنارينژاد ميخواســت خــودش را بازنشســته كند اما حاال برگشــته و كارهاي بدنسازي را به صورت تخصصي انجــام ميدهد. با توجه به شــرايط چند ســال اخيــر، نبايد انتظار زيــادي وجود داشته باشــد، البت ه ما تالش خود را ميكنيم و قدمي عقب نميآييم.» اينچهدرگاهي درباره تجهيزات مورد نياز ژيمناستيك و هزينه باالي آنها نيز ميگويد:« وســايل ژيمناســتيك در ايران فرسوده شــده اما رويكرد وزارت ورزش و فدراســيون كمك براي بهبود اوضاع است. يك ست قهرماني ژيمناستيك نزديك به يك تا 1/2 ميليارد هزينه دارد و تقريبــا 800 ميليون نيز بايد هزينه مراقبت ، آموزش اســتفاده و ... شود. در واقــع ما اگر بخواهيم يك ســت خريداري و وارد كشــور كنيم، نبايد يك ســال هيچ كاري انجام دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.