نميدانم چرا تيرم در آلمان به هدف ننشست؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نايــب قهرمــان رقابتهــاي تيروكمــان جهاني لهســتان پس از ناكامــي در مرحله چهارم رقابتهاي جــام جهانــي آلمان تاكيــد دارد با وجود اينكه خود را براي كسب مدال و راهيابي بــه فينال فيناليســتها آمــاده كــرده بــود، نميدانــد چرا در دور حذفــي نتوانســته خــوب هدفگيري كند!

اســماعيل عبــادي در خصوص عملكــردش در جام جهانــي آلمان ميگويــد: «در رقابتهــاي جــام جهانــي آلمان كه آخريــن مرحله از ايــن مســابقات بود تمام تالشــم را به كار بســتم تا با راهيابي به فينال عالوه بر كســب مــدال، در جمع 8 كماندار برتر قــرار بگيرم و در فينال فيناليستهاي جهاني كه شهريور در رم ايتاليا برگزار ميشود شركت كنم اما نميدانم چرا به اهدف پيشبيني شــده خود دســت پيدا نكردم و در دور حذفي برابر كماندار اســتراليايي در عيــن نابــاوري رقابــت را واگذار كردم.»

عبادي در پاســخ به اين پرسش كــه آيا از نظر قــدرت بدني و رواني براي شــركت در اين رقابتها آماده بــوده يا خيــر؟ تاكيــد دارد: «واقعا روحيه خوبي براي شركت در مرحله پاياني جام جهاني تيروكمان داشتم. به همين دليل بعد از ريكاوري آماده حضور در جام جهاني آلمان بودم اما نميدانم چطور شــد كــه در مرحله حذفي رقابت را به كماندار استراليايي واگــذار كردم. به اعتقاد من ســطح رقابتهاي جهاني لهستان سنگينتر از آلمان بود و تمــام كمانداران برتر دنيــا در آنجا حضور داشــتند اما در آلمان هر چند ســطح مسابقات باال بود اما حريف اســتراليايي در حدي نبود كه از او شكســت بخورم. به هر روي از عملكرد خود راضي نيستم و فكر نميكــردم فينال را به راحتي از دست بدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.