برد‌دوم‌بسكتبالیس ‌تها‌در‌کاپ‌آسیا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي بســكتبال در دوميــن ديــدارش از رقابتهاي كاپ آسيا برابر سوريه نيز به برتري رسيد. تيم ايــران پس از پيروزي برابــر هنــد، در دوميــن ديدارش به مصاف ســوريه رفت و در ايــن ديدار هم با درخشــش مليپوشــان توانســت پيــروز ميــدان باشــد. بسكتباليستهاي ايــران در ايــن مســابقه بــا نتيجــه 87 بر ٣٦ حريــف خــود را مغلــوب كردنــد و حــاال بعد از دو بــرد، امشــب برابــر اردن بــه ميــدان ميروند.

شاگردان مهران حاتمي در كوارترهاي اول، دوم و چهارم و بــا نتايج 28 بر ‪۴2 02،‬ بر 12 و 17 بر 12 به برتري رســيدند اما در كوارتر سوم ٩1 بر 18 مغلوب شدند.

ســرمربي تيم ملي بســكتبال پــس از اين مســابقه از عملكرد بازيكنانش و همچنين دست كــم گرفتــن حريــف در مقاطعي از بــازي صحبت ميكند.

مهــران حاتمــي ميگويــد: «بــه نظــرم بازيكنان اول مســابقه يك مقدار حريف را دســت كم گرفتند و فكــر ميكردند خيلي ســاده برنــده بازي هســتند اما خيلي زود به خودشــان آمدنــد و برنده شــدند. خيلي خوشــحالم كه اين اتفاق در اين مســابقه افتاد و حــاال از بازي بعــد به خودمان آمدهايم و از ابتدا با قدرت شروع ميكنيم.»

او به بازي امروز برابر اردن نيز اشاره ميكند: «همه مسابقات براي ما دشوار است. قبل از ديدار با ســوريه هم گفتم اين مســابقه بســيار دشوار خواهد بود و قطعا ديدار با اردن هم سخت خواهد شد و نبايد غفلت كنيم. همه تيمها برابر ما انگيزه دارند و با قدرت برابــر ايران به ميدان ميآيند و بايد حواسمان باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.