سپهرزاد: خود احسان تصميم گرفت بدون مربي پرتاب تمرين كند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هادي ســپهرزاد كه مدتي بهعنوان مربي احســان حــدادي فعاليت میكرد، معتقد اســت احسان عملكرد قابل قبولي در رقابتهاي جهاني لندن داشــته است. او با اشــاره به رقابتهاي پرتاب ديسك دووميدانــي قهرمانــي جهــان ميگويد: «حــدادي نســبت بــه المپيــك ريو و همينطور مسابقات 2015 قهرماني جهان در پكن پيشرفت داشت اما شايد پرتاب او كمي از برنامه و انتظاري كه فدراســيون داشــت فاصله داشــت. به هــر حال در مجموع عملكرد حدادي در اين رقابتها قابل قبول بــود. امســال در رقابتهاي پرتاب ديســك دووميداني قهرمان جهان تغييراتي ايجاد شــد و نفرات اول تا سوم از كشــورهايي بودنــد كه پيــش از اين چندان در اين رشــته مــدالآور نبودند. بهعنــوان مثال ســوئد حدود 20 ســال گذشته مدالآوري در اين رشته نداشت. همچنين كشور ليتواني بعد از اينكه الكنا در المپيك پكن توانســت مــدال بگيرد ديگر نتوانســته بود ورزشكار مدالآوري در اين رشــته داشته باشد اما امسال اين اتفاق افتاد. كشــور آمريكا هم سالها بود كه در پرتاب ديســك صاحب مدال نشده بود.» سپهرزاد ادامه ميدهد: «اين نشان ميدهد كه ورزشــكاران جديــدي وارد پرتاب ديســك شدهاند و كســاني مثل هارتينگ، كانتر، ماالخوفســكي و احسان حدادي كه ورزشــكاران نامدار اين رشته بودند امســال در ردههاي بــاال و در بين مــدالآوران جايي نداشــتند.» مليپوش پيشين دووميداني در پاسخ به اين سوال كه آيا اينكه حدادي در حال حاضر فقط با مربي بدنســاز تمريــن ميكند و مربي پرتاب نــدارد و آيا اين موضوع تاثيري بر عملكــرد او در رقابتهاي قهرماني جهان نداشت، ميگويد: «به نظر من اين موضوع در عملكرد او تاثير داشته ولي به هر حال او خــودش تصميم گرفت كه بدون مربي پرتاب تمرين كند و انتخاب خودش بوده اســت.» ركورددار دهگانه ايران عملكرد حسين كيهاني در دوي ٣000 متر با مانع را خيلي خوب توصيف ميكند و ميگويد: «او فراتر از انتظار ظاهر شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.