بسكتبال سه نفره بانوان، به دنبال نمايشي خوب در عشق آباد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعــد از اينكه ســتاد عالي بازيهاي آسيايي و المپيك با حضور تيم بسكتبال ســه نفره ايران در بازيهاي داخل سالن آســيا موافقت كرد، بازيكنان و كادر فني اين تيم باانگيزه بيشــتري تمريناتشان را دنبــال ميكنند. البته با توجه به اينكه حضــور در تركمنســتان، اوليــن حضور رســمي بانوان ايران در مســابقاتي مهم به حســاب ميآيد، شــايد نتيجه چندان اهميتی نداشته باشد اما اين موضوع مهم اســت كه بچههاي ايران بتوانند نمايش خوبي داشته باشند.

افسانه حســننايبي كه سرمربيگري اين تيــم را بــر عهــده دارد، ميگويد: «تمرينــات تيــم ملي بســكتبال ســه نفــره بانوان به خوبي پيگيري ميشــود. مليپوشــان در دو نوبــت صبــح و عصــر تمريــن ميكننــد. هفتــه آينده نيــز ٦ جلســه تمرينــي را در برنامــه خود داريم.»

او در پاســخ به اين سوال كه عنوان شــده شــايد تيم ملي بســكتبال بانوان به بازيهاي داخل ســالن اعزام نشــود، ميگويــد: «ثبــت نامهــا از دو ماه قبل صورت گرفته اســت. از ايــن بابت جاي نگراني وجود ندارد. بر همين اساس نيز ما برنامههاي خــود را دنبال ميكنيم و قرار است شنبه لباسهاي تيم ملي اعزامي به بازيهاي داخل ســالن را دريافت كنيم.» ســرمربي تيم ملي با بيان اينكه شــرايط تيم بســيار خوب اســت، ادامه ميدهد: «تيم ملي بســكتبال بانوان پس از حضور در رقابتهاي آســياي ميانه در قزاقستان نشان داد كه زنگ تفريحي براي تيمهاي ديگر نيست. البته شرايط بازيهاي داخل سالن آســيا متفاوت است. تعداد شركت كنندگان در مسابقات تركمنستان باالتر اســت و با تيمهاي قدرتمنــدي روبهرو خواهيم شــد اما اين را بايــد تاكيد كنم كه ما براي كســب نتيجه به اين رقابتها نميرويــم. ايــن بازيها فرصتي اســت تا بســكتبال بانوان ايــران را به تيمهاي آسيايي نشــان بدهيم و اميدوارم جايگاه بسكتبال بانوان ايران را با پوشش اسالمي در سطح آسيا تثبيت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.