مردان هندبال فردا با تونس رودررو ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملــي هندبال ايــران در اولين ديدار خود در مسابقات بينالمللي سئول به مصاف تونس قهرمــان هندبال آفريقا ميرود.

مليپوشــان هندبال ايــران كه در راســتاي آمادهســازي به منظور حضور در رقابتهــاي قهرماني آســيا و انتخابي ديدارهاي جهاني به مسابقات بينالمللي سه جانبه ســئول رفتهاند از روز دوشنبه رقابتهايشــان را آغــاز ميكنند. طبق برنامه اعالم شــده از ســوي ميزبان تيم ملي هندبال ايــران در اولين ديدار خود در سئول صبح فردا به مصاف تيم تونس قهرمان هندبال قاره آفريقا ميرود.

مليپوشــان ايران در دومين ديدار خود روز سهشــنبه (۴2 مردادماه) نيز با تيم ملي كره جنوبي ميزبان اين رقابتها روبهرو ميشوند.

تيم ملــي هندبال مــردان ايران با هدايت عليرضا حبيبي چهارشــنبه شب تهــران را به مقصد ســئول ترك كرده و در اين چنــد روز تمريناتــش را در اين شــهر دنبال كرده است. با توجه به اينكه اين مســابقه در تقويم فدراسيون جهاني نيست، حبيبي نتوانست لژيونرها را همراه خود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.