اساسنامه كميته ملي المپيك،84 ساعت ديگر در دست اعضاي مجمع

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

شصت و نهمين نشست هيات اجرايي با تصويب ارســال اساســنامه مــورد تاييد كميته بينالمللی المپيك به اعضاي مجمع و هيات وزيران همراه بود. شــصت و نهمين جلسه هيات اجرايي كميته ملي المپيك در حالي ديروز شنبه در محل كميته برگزار شد كه عنوان شد اساسنامه اصالحي كميته كه پيش از اين براي كميته بينالمللي المپيك ارســال شده بود، توسط اين نهاد بينالمللي مورد تاييد قرار گرفته است. در اين نشست اساسنامه اصالحي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شــد ظرف 8۴ ســاعت براي اعضاي مجمع ارسال شود. همچنين ارسال اساسنامه اصالحي براي هيات وزيران توسط وزارت ورزش نيز در دستور كار قرار گرفت. دومين دستور جلسه هيات اجرايي، بررسي پيشنويس اساســنامه جديد فدراسيونها بود كه به تازگي از ســوي معاونت قهرماني وزارت ورزش و جوانــان به كميته ارســال شده است. در اين خصوص مقرر شد هيات اجرايــي كميته ملــي المپيك بــر اجرايي شــدن روند صحيح و قانونــي تصويب اين اساســنامه مطابق با مقررات و دستورالعمل فدراســيونهاي بينالمللــي و همچنيــن فرآيندي كه در اساسنامه فدراسيونها درج شده، بار ديگر تاكيد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.