تالش دختران ايران براي رده نهم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملــي واليبال بانــوان ايران كه نتوانســت به جمع هشت تيم برتر رقابتهاي قهرماني آسيا راه پيدا كند، در گروه چهارم از مرحله دوم مسابقات واليبال قهرماني زنان آسيا با مالديو و استراليا همگروه شــد. تيم ايران كه با مالديو و اســتراليا در گروه H قرار دارد، امروز با قرعه اســتراحت مواجه شده است چراكه نتايج دور مقدماتي در اين مرحله تاثير ميگذارد، بنابراين شاگردان اكرم قهرماني سرمربي تيم ملي واليبال بانوان در مرحله دوم تنها به مصاف استراليا ميروند. مليپوشان ايــران بايد تالش كنند تا بهترين رده را بيــن ردههــاي نهم تــا چهاردهم به دســت آورند. از هشــت تيمي كه براي رتبههاي اول تا هشــتم مسابقه ميدهنــد، در گروه اول، قزاقســتان، كره جنوبي، ويتنــام و فيليپين و در گروه دوم، تايلند، ژاپن، چين و چين تايپه همگروه هســتند. شــش تيم هــم براي ردههاي نهــم تا چهاردهم با يكديگــر رقابت ميكنند كه بر اين اساس در گروه سوم، نيوزيلند، هنگ كنگ، ســريالنكا و در گــروه چهارم، ايران، اســتراليا و مالديو حضور دارند. نوزدهميــن دوره مســابقات واليبال قهرمانــي زنــان آســيا از 18 تا ٦2 مردادماه در شــهر «مانيل» فيليپين پيگيري ميشــود. مرحلــه مقدماتي اين رقابتها جمعه 20( مردادماه) به پايان رســيد و از امروز (يكشنبه) دور جديد مسابقات شروع ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.