باشگاهها تا 31 مرداد فرصت دارند پول بدهند

برنامه فدراسيون براي سر و سامان دادن به ليگ اسكواش

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سازمان ليگ فدراســيون اسكواش قصد دارد با برنامهريزي بهتر نسبت به ســالهاي قبل، ســطح كمي و كيفي پيكارهاي ليگ امسال را ارتقا دهد. سازمان ليگ فدراسيون اسكواش در همين راستا در نظر دارد با ارتقاي سطح كيفي ليگهاي مختلف امســال، زمينه ماندن باشــگاهها در كورس رقابت و همچنيــن توانايي حضور تا هفته پاياني را فراهم آورد. همچنين قرار اســت اســامي باشگاههاي شــركت كننده در ليگ برتر و دسته يك سالجاري نيز تا پايان مرداد نهايي و اعالم شــود. مجيد جليلي قاضي زاده، رييس سازمان ليگ اسكواش با تشكر از باشگاههايي كه تاكنون با پرداخت وروديه ليگهاي سالجاري، آمادگي خود را رســما اعالم كردهاند، گفت: «با توجه به مصوبه مجمــع عمومي، آخرين زمان پرداخت وروديه و حق امتياز، تا روز 1٣ مرداد ماه اســت. در همين رابطه هياتهاي اســتاني ميتوانند براي نشــان دادن توانمندي استان و بخش خصوصي در رشته اسكواش، باشگاهها را در فرصت باقيمانده 10 روزه تا آغاز ليگهاي اسكواش معرفي كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.