احسان حدادي به آلمان رفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دووميدانيكاران شركت كننده در رقابتهاي قهرماني جهان، در حالي به ايران برگشــتهاند كه احساس حدادي در بين آنها حضور نداشته چراكه راهي آلمان شده است. حدادي كه در گروه خود در لندن نهم شده و از صعود به فينال باز مانده بود، به منظور شركت در يك مسابقه بينالمللي به آلمان رفته است و در اين كشــور حضور دارد. حدادي تنها غايب كاروان ايران در بازگشت به ايران نبود، چرا كه مجيد كيهاني، رييس فدراســيون نيز در لندن ماند تا ديداري با «سباســتين كو» رييس فدراسيون جهاني داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.