دختران كانوپولو به آب ميزنند

آغاز دور چهارم تمرینات از امروز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي كانوپولوي بانــوان چهارمين مرحلــه اردوي آمادگي خود را از امــروز 22( مردادماه) آغاز ميكند تا براي حضوری موفق در مســابقات قهرماني آسيای مالزي آماده شود.

در اين مرحله از اردو كه تا 1٣ مردادماه در درياچه آزادي دنبال ميشود، تكتم آخوندزاده از مازنــدران، فاطمه جليليان از اصفهان، الهه پورعبديان از البرز، ترانه كامياب از تهران، مهال عاطفهدار و نفيسه خرمي نيك از خراسان رضوي، ســونيا گماري از كرمانشاه، صبا رحمتي از لرستان، آمنه شيرزادي و كيميا مرادي از مركزي و ســميرا منوچهري از فارس به اردو دعوت شدهاند. دالرام راثي مرزآبادي هدايت قايقرانان را در اين مرحله از اردو بر عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.