دعوت از داور ايراني به كانوپولوي قهرماني اروپا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون جهاني قايقراني از مهرداد راشدي، داور بينالمللي ايران براي قضاوت در مسابقات قهرماني اروپا در فرانسه دعوت كرد.

مسابقات كانوپولوي قهرماني اروپا در سنت اومر فرانسه برگزار ميشود و به همين دليل مهرداد راشــدي داور بينالمللي درجه دو كشورمان راهي فرانســه ميشود. راشدي پيش از اين ســابقه قضاوت در مسابقات قهرماني جهان، قهرماني آســيا و تعدادي ديگر از كاپهــاي بينالمللي را در كارنامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.