مديسونو تعقيبيتيمي،دومادهاي كهحمايتنميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات دوچرخه ســواري قهرماني کشــور مهم ترین رقابت داخلــي و البتــه فرصتــي بــراي فدراســیون محســوب ميشود که بتواند نفرات جدیدي را شناســایي کند و متوجه شود میزان پیشرفت رکابزنان قدیمي چقدر بوده اســت امــا نکته قابل توجه در مســابقات پیســت رده بزرگســاالن و جوانان اهمیــت ندادن به دو ماده المپیکي بود.

مدیسون و تعقیبي تیمي جزو مواد المپیکي بوده و به شــدت هم کشــورها براي گرفتن ســهمیه و ســپس مدال آن در حال ســرمایه گذاري هستند.

در ایــران هــم بایــد توجه بیشــتري به این مواد شود تا افت خود را در آســیا جبــران کنیم اما برخالف انتظار در مهمترین رقابت داخلي (قهرماني کشور) به این دو ماده توجهي نشد و از برگزاري آن خبري نبود. البته اســتقبال نکردن تیمها دلیل اصلي برگزار نشــدن این دو ماده عنوان شد که اگر واقعا چنین چیزي صحت داشــته باشد نباید به ســادگي از کنار این اتفاق گذشت.

اینکه دو مــاده المپیکي مورد اســتقبال قرار نگرفته که به ناچار مجبور به برگزار نکردن آن شدند، یک ضعف به حساب ميآید که باید براي رفعش قدمي برداشت.

یکــي از وظایــف کمیته فني فدراسیون دوچرخهسواري ميتواند این باشــد که علت استقبال نشدن برگزاري این دو ماده از سوي تیمها را بررسي کند چراکه عیار دوچرخه ســواري ایران را در ســطح جهان، قوي بودن در مادههــاي المپیکي مشخص ميکند.

پس باید بیش از گذشته و در کنار توجه به بخــش جاده و دیگر رشــتههای پیســت، به این بخش مهم و حاال المپیکی شده هم توجه کرد تا حداقل در سالهای پیش رو بتوانیم به سهمیه برسیم و به مدال المپیک فکر کنیم.

رقابتهــاي کشــتي بزرگســاالن قهرماني جهان روزهاي 29 تا 31 مرداد در کشــتي فرنگي و 2 تا 4 شــهریور در کشتي آزاد برگزار ميشود.

مســووالن برگزاري ایــن رقابتها زمــان و برنامه مســابقات را اعالم کرده اند که براســاس اعالم برنامه، رقابتهاي کشتي فرنگي قهرماني جهان با وزنکشي چهار وزن نخســت از 29 مرداد به طور رسمي شروع خواهد شد.

به این ترتیب وزن کشي اوزان 17، ‪85 57،‬ و 98 کیلوگرم کشــتي فرنگي ساعت 19:45 تا 20:15 روز یکشنبه 29 مرداد برگزار خواهد شــد. مسابقات این وزن روز 30 شــهریور از 12:30 به وقت تهران آغاز میشود.

بعد از ظهر 30 مرداد هم وزن کشي چهار وزن دوم یعنی ‪80 66، 95،‬ و 130 کیلوگرم برگزار خواهد شد که رقابتهاي ایــن چهار وزن هم روز 31 مرداد برگزار میشود.

روزهاي اول و دوم شهریور مسابقات بانوان برگزار خواهد شد و بعد از ظهر روز

در پایــان روز نخســت مســابقات بینالمللي جام وحدت و دوســتي دو طال و یک نقره در بخش کومیته و یک شگفتي براي ایران رقم خورد.

رقابتهــاي بینالمللي جام وحدت و دوستي کاراته با حضور01 تیم در حالي در ارومیه آغاز شد که در روز نخست دو طال و یک نقره در بخش کومیته براي ایران به دست آمد. در روز نخســت این مسابقات هامون درفشي پور، علي اصغر آسیا بري و علي مسکیني مدال آوران تیم ایران بودند.

اولین مدال نقره براي ایران توســط علي مســکیني به دســت آمد. مسکیني که قهرمان امیدهاي آسیا در سال 2017 اســت براي رسیدن به فینال چهار حریف ایرانــي خود را از پیش رو برداشــت اما او در حالي که در مسابقه پایاني تنها حریف خارجي خود را در پیش داشت با شکست مقابل آلفسباي حریف قزاقستاني به مدال نقره دست پیدا کرد. این شکست در حالي براي مسکیني ثبت شد که تا 4 ثانیه مانده به پایان مســابقه از حریف خود هم پیش بود اما در نهایت بازنده شــد. در این وزن مهــدي رحیمي و میثم ادهمي مشــترکاً سوم شدند.

اولین مــدال طالي ایــران اما به نام هامون درفشيپور ثبت شد. درفشيپور نیز در فینال وزن -67 کیلوگرم مقابل رافیض حســناف از آذربایجان قــرار گرفت و با شکست دادن این کاراتهکا به مدال طالي این وزن در ســیزدهمین دوره رقابتهاي جام وحدت و دوســتي در ارومیه رســید. دوم شــهریور هم وزن کشي چهار وزن نخست کشــتي آزاد اوزان ‪68، 16، 75،‬ 125 کیلوگرم برگزار ميشود و مسابقات این چهار وزن هم روز جمعه 4 شــهریور از ساعت 12:30 آغاز ميشود که بعد از ظهر همان روز کشــتيگیران چهار وزن دوم کشتي آزاد یعني اوزان ‪47، 07، 56،‬ درفشــي پور براي طالیي شــدن در جام وحدت و دوستي ابتدا علي ییلماز از ترکیه را مغلوب کرد، سپس محمد اسماعیلاف از آذربایجان را برد و در ادامه مقابل سعید علیپــور به برتري رســید و در نیمهنهایي برابر اوگور بــوراك قهرمان اروپا و قهرمان امیدهاي جهان پیروز شــد و به فینال راه یافت.

در نهایت دومین مدال طالي ایران در روز نخست هم به نام علي اصغر آسیا بري ثبت شد. آســیابري در پیکار نهایي مقابل سرکان یاخچي از ترکیه دارنده مدال برنز اروپا و 3 طــالي کاراته وان با نتیجه 8 بر یک به پیروزي رسید تا بر سکوي اول این وزن بایستد. آســیابري در شرایطي مدال گرفت که تا پیش از رسیدن به فینال تمام 97 کیلوگرم روي باســکول وزن کشي خواهند رفت. در کنار برگزاري مسابقات کشتي قهرماني جهان به احتمال بسیار زیاد روز 30 شــهریور نشســت اتحادیه جهاني هم برگزار خواهد شــد تا به طور رســمي دربــاره تغییر اوزان مســابقات کشتي تصمیم گیري شود. 5 حریــف خود را با اختــالف 5 امتیاز از پیش رو برداشــته بود. در این وزن میالد بهمنــي و هــادي صفیه از ایــران عنوان سومی مشترك را از آن خود کردند.

شگفتي بزرگ روز اول هم به شکست بهمن عسگري ربط داشت. بهمن عسگري که ماه گذشته در مسابقات قهرماني آسیا در قزاقســتان با اقتدار موفق شده بود به مدال طال دســت پیدا کند و بر ســکوي اول قاره بایســتد، در اولین روز مسابقات بینالمللــي وحدت و دوســتي در ارومیه برابر میالد بهمني جــوان در حالي که 3 بر 2 عقب بود هانســوکو شد و شکست را پذیرفت. شکســت 9 بر صفر میالد بهمني در پیکار برابر علي اصغر آســیابري، باعث شد تا عسگري از دور رقابتها حذف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.