عبدولي چگونه دوم شد؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جدیدترین ردهبندي برتریــن فرنگيکاران جهان، در اتفاقي عجیب و کم نظیر ســعید عبدولي دارنده مدالهاي طالي جهان و برنز المپیک در جایگاه دوم وزن 75 کیلوگرم قرار گرفت.

جدیدتریــن ردهبندي ماهیانه برترین فرنگيکاران جهان که از ســوي اتحادیه جهاني کشــتي و بر اساس رقابتهاي قارهاي و مسابقات بینالمللي اعالم شــده، ســعید عبدولي دارنده مدال برنز المپیــک و نماینده ایران در مســابقات جهاني پاریس، در رده دوم برترین فرنگــيکاران وزن 75 کیلوگــرم جهان جاي گرفــت. این اتفــاق در حالي رخ داده اســت که ســعید عبدولي در ماههــاي اخیر در هیچ مســابقاتي حضور نداشته است و معلوم نیست که چگونه توانســته به یکباره از رده چهارم ماه گذشته و به رده دوم برسد.

برتریــن فرنگيکاران جهــان با حضور در رقابتهــاي قارهاي و بینالمللــي و با توجه به نتایجي که در این مسابقات به دست ميآورند معرفي ميشــوند اما سعید عبدولي در آخرین مسابقات بینالمللي که به میدان رفته مسابقات جام جهاني کشــتي فرنگي بود و بعد از آن در هیچ مسابقاتي حضور نداشته اما با این حال بررســيها نشان ميدهد که او در ماه گذشته میالدي در رده چهارم وزن خود بوده و حاال به رده دوم رسیده است.

این صعود ســعید عبدولي نشــان ميدهــد که در ردهبنــدي برترین فرنگيکاران جهان عالوه بر نتایج مســابقات قارهاي و مســابقات بینالمللي عوامل دیگري هم دخیل اســت. عبدولي در رقابتهاي انتخابي تیم ملي هم حضور نداشــت و فقط با یک کشتي 6 دقیقهاي درون اردویي به ترکیب تیم ملي رسید اما با این حال در رده بندي صعود خوبي داشته و توانسته عنوان بهتریــن فرنگيکار ایران را به خودش اختصاص بدهد. نکته عجیبتر اینکه محمدعلي گرایي در بازيهاي همبستگي کشورهاي اسالمي براي تیم ایران به میدان رفت و به عنوان قهرماني در وزن 71 کیلوگرم هم دســت پیدا کرد اما در رده شــانزدهم برترین فرنگيکاران قرار دارد. او حتي در این مسابقات توانســت رسول چونایف را هم شکست بدهد اما با این حال مورد توجه قرار نگرفته اســت. حتي رامین طاهري با وجود قهرماني در مســابقات قهرماني آســیا جایگاهي بهتر از پنجمي ندارد اما با این حال ســعید عبدولي به رده دوم رســیده است. رومن والسوف قهرمان وزن 75 کیلوگرم جهان و المپیک از روسیه که پیش از این همواره در رده نخست رنکینگ این وزن قرار داشت اخیرا به یک وزن باالتر رفته و در رقابتهاي قهرماني کشور روسیه نیز موفق به کســب عنوان اولي وزن 80 کیلوگرم شــد. او در ردهبندي اعالم شده از سوي اتحادیه جهاني کشتي در رده نخست وزن 80 کیلوگرم جاي گرفت. از نکات جالب دیگر این ردهبندي، معرفي برترینهاي وزن 59 کیلوگرم است. جایي که شــینوبو اوتا از ژاپن در رده دوم قــرار گرفته و هموطن او فومیتا در رده ســوم ایستاده است که ميتواند نشان دهنده برنامهریزي قدرتمندانه ژاپنيها در این وزن باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.