نسل‌ب‌یجانشین

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعد از اســتعفای احمد ناطقنوری از ریاست فدراسیون بوکس بررسیها در این رشــته توسط جانشینان وی ادامه دارد تا مشــخص شــود که ادامه راه این ورزش چطور باید ترسیم شود. ســرکردگی این عملیات آرام و تا حدی مبهم با افشین داوری اســت. او با احتساب فدراسیون بوکس، تا به حال در شش فدراســیون ورزشی کشور یا صاحب سمت ریاست بوده یا دارای عنوان سرپرســتی که ورزشهای دو و میدانی، ناشــنوایان و ژیمناســتیک نیز در این طیف جای میگرفتهاند. با این اوصاف مشــخص نیست میزان اشــراف وی بر ورزش مشتزنی به عنوان سرپرســت موقت این ورزش تا چه حد باشد. رییس فدراســیون ســپرده بود که برخالف سایر اعضای هیات رییسه فدراسیون نمیشد به او برچســب پیر بودن را زد اما حرفهای احدی و برخی اهالــی دیگر بوکس حاکی از آن اســت که آنها با نحوه مدیریت حســینی بیشتر از روش کار ناطق نوری مشکل داشته و وی را بــرای این مهــم صاحب صالحیت نمیدانستهاند.

با کدامین حربهها؟

داوری هفته گذشته دیدار و گفتوگویی با خیمنز سرمربی کوبایی تیم ملی بوکس داشت و طــی این دیدار گفت چون از نظر نامســاعد بوکســورها نسبت به شــرایط و امکانات محل فعلی تمریناتشان مطلع شده است، میکوشد تمرینات را به ورزشگاه انقالب برگرداند.

داوری پذیرفت که شــرایط نامساعد فعلی اردو بیــالن کار را پایین آورده و کوچک بودن ســالن تمرین و خوابگاه نامناسب تاثیر روحی بدی روی بوکســورها گذاشــته اســت. داوری همچنین مدعی سرعت بخشیدن به روال رتق و فتق کارها در بوکس شد و گفت چون کمکهای وزارت ورزش و کمیته ملــی المپیک نیازهای بوکس را رفع نمیکند، باید در پی حامیان مالی بــود اما توضیح نداد با کدامین حربهها میتوان حامیان مالــی و صاحبان کاالهایی را به میدان کشــید که به سبب عدم پخش گسترده بوکس از تلویزیون و فقدان توجه وسیع سایر رسانهها بــه این ورزش رویکردی به مشــتزنی ندارند و پول چندانی به پای آن نمیریزند.

تفرق چشمگیر

داوری چیــزی دربــاره زمــان برگزاری انتخابات ریاســت فدراســیون بوکس و تعیین یک جانشــین ثابت و قطعی برای ناطق نوری هم نگفته اما معموال سرپرســت یک فدراسیون باید حداکثر ظرف ســه تا چهار ماه این کار را مدیریت و انتخابات را اجرایی کند. هر کس که بیاید با انبوهی از مشکالت مواجه خواهد شد.

وسایل و ســالنهای این ورزش در سطح کشــور همچنان کمیابند و چندان از عدد صفر باالتــر نمیروند و در میان مربیــان و مدیران سطح اول بوکس اتفاق نظر چندانی وجود ندارد و تفرق در بینشان چشمگیر است و نسلی که سالها کنار ناطق زیست و دستیاران او را شکل میدادند تمایلی به همکاری با داوری و هر کس دیگری که احتماال به جای داوری رییس قطعی فدراسیون شــود، ندارند و منحصر شدن همه چیز و همه کــس به احمد ناطقنوری که البته رییس دلسوزی بود و بوکس ایران تا ابد مدیون وی است، سبب شده در 30 سال اخیر نیروهای بالقوه و جوانان صاحب قدرت و تفکر باالیی در این ورزش ظهور نکنند که بتوان امیدوار بود بر پایه خصایل آنها میتوان به منشــور کاری تازه برای اداره بوکس دست یافت.

با کدام جوانان؟

فدراسیون ناطق در یکی از آخرین اقداماتش قبل از اســتعفای وی، بازگشت احسان روزبهانی مرد اول 5 سال اخیر بوکس ایران به تمرینات و به ترکیــب تیم ملی را بالمانع و عمال محرومیت وی را که بعد از رویارویی کالمی آشکار دو طرف پس از المپیک ریو شکل گرفته بود تمام کرد اما روزبهانــی هفته پیش هم بــه تمرینات تیم ملی ملحق نشد. این در حالی است که خیمنز معتقد است تیم ملی بزرگساالن بوکس باید نه تنها 10 بوکســور ثابت و قوی در ترکیبش داشــته باشد بلکــه حداقل یک نفر جوان تا حدود 20 ســال ســن را برای هر یــک از اوزان در آرایش ذخیره خود قرار بدهد. آرزوی شیرین او در حالی اعالم و ترســیم میشود که در رقابتهای اخیر بوکس قهرمانی نوجوانان آســیا که در کشــور فیلیپین برگزار شد سهم تیم 7 نفره ایران فقط یک مدال برنز در وزن 54 کیلو توســط حســین حاج آقا براری بود و به این ترتیب معلوم نیست خیمنز و دستیاران ایرانیاش جوانان مورد نیاز و اشاره این مربــی کوبایی را چطور و از کجا برای این ورزش تامیــن خواهند کرد و اگر اهل تعارف نباشــیم، سرپرست فعلی و سایر مدیران فدراسیون بوکس نیــز در حال حاضــر اطالعات چندانــی در این خصوص ندارند.

راه مبهم آینده

به همین دالیل است که گمان میرود تدوین شــرایط بهتری برای بوکس پس از کنارهگیری ناطق (که میدانست با قانون اخیر وزارت ورزش در زمینه منع انتخاب روسای باالی 70 سال در فدراســیونها در سمتش چندان ماندنی نیست) تا اطالع ثانوی سختتر از زمان حضور وی باشد زیرا اهالی این ورزش در خأل ناشــی از حاشــیه نشینی مرد اول بوکس و نزدیکان وی نمیدانند دقیقا چه چیزی را باید جانشــین آنها کنند و راه به قدری طوالنی و وســایل کمکی و ابزار اجرایی به قــدری اندکند که نمیتوان با آنها به آیندهای که در آن به شکلی فوری به توفیق برسیم، امید بست، حتی اگر داوری وعده سرعت بخشیدن به کارهای این ورزش را داده و نســبت به بهبودی آشکار امور بوکس ابراز امیدواری کرده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.