سفر تيم بسكتبال با ويلچر شهرداري آمل به تايلند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

اکبر احــدی که به انتخاب فدراســیون بوکس ســرمربی تیم تک نفره اعزامی ایران به المپیک سال پیش در ریودوژانیروی برزیل بود، چه قبل و چه بعد از آن رویداد اختالفاتی با ناطق نوری داشت اما این مساله نیز سبب نمیشــود احدی صالحیت حاج ناطق را نفی کند اما بــه دو دوره زمانی برای توصیف کار وی معتقد است، به ادعای احدی ناطقنوری در 15 سال اول زمامداریاش که سر حالتر بود، خدمات زیادی به بوکس کرد اما در 13 سال آخر که خسته و بیحوصله شده و دلش از نامرادیهای همیشگی به مشتزنی رنجیده بود، طراوت و کارآیی گذشته را نداشت. البته ناطق اداره امور و برخــی کارهای اجرایی را در دو ســال اخیر به روحا... حســینی نایب

تیم بسکتبال با ویلچر آمل با حمایت باشگاه شهرداري آمل عازم تایلند ميشــود. این اعزام به دعوت انجمن بسکتبال با ویلچر تایلند صورت گرفته تا تیم بســکتبال با ویلچر این کشــور همراه با تیم شهرداري آمل دیدارهاي دوستانهاي را برگزار کنند.

تیم شــهرداري آمل با ترکیب 9 بازیکن، عازم تایلند خواهد شد و در این اعزام مســعود فالح، بهعنوان ســرمربي و مجید مظلوم بهعنوان مربي، تیــم را همراهي ميکنند. نمایندگان کشــورمان روز یکشــنبه، 22 مرداد (امــروز) تهران را به مقصد بانکوك ترك ميکنند و 31 مرداد نیز به میهن بازميگردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.