سيامند: در مسابقات جهاني مكزيك همه را شگفتزده ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قويترین پارالمپین جهان بودن و کسب عناوین قهرماني در رشته پاورلیفتینگ نتوانسته رضایت سیامند رحمان را به همراه داشته باشد؛ برعکــس، این وزنهبردار ایراني ميخواهد در رقابتهاي قهرماني جهان مکزیکوسیتي 2017 تاریخسازي کند.

سیامند رحمان در بازيهاي پارالمپیک ریو وزنه 310 کیلوگرم را به ثبت رساند که تا پیش از این هیچ کس نتوانسته بود چنین کاري را انجام بدهد.

حاال که ســیامند ميگوید در مکزیک ميخواهد رکورد شــکني کند باید دید چه وزنهاي را باالي سر خواهد برد: «هدف اصلي من این است که مدال طال را ببرم و به لطف خدا بار دیگر بتوانــم رکورد جهان را بهبود بخشم.

هدف من باال بردن پرچم عزیز کشورم است اما در کنار اینها در مکزیک ميخواهم همه را شگفت زده کنم.»

ســیامند رحمان در رقابتهاي جهاني در دســته به اضافه 107 کیلوگرم به میــدان خواهد رفت و با حریفاني چون «آمر مســعد» از مصر و «جمیل الشبلي» از اردن رقابت خواهد کرد اما این وزنهبرداران فاصلــه زیادي را با رحمان دارند و به این راحتيها نميتوانند به رکورد او نزدیک شوند.

در ریــو هم وزنــهاي که رحمان ثبت کرد از رکوردي که مســعد مصري با آن به مدال نقره رسید 85 کیلوگرم بیشتر بود.

همین فاصله زیاد است که باعث ميشود تا رحمان از حامیانش در این افتخار آفریني تقدیر کند: «کساني که کنارم بودند تشویقم کردند؛ به ویژه پدر و مادرم. آنها بزرگترین نقش را در تشــویق من براي روي آوردن به پاورلیفتینگ داشتند.

مردم کشــورم نیز با مهرباني و احترام خود باعث شدند به این راه ادامه دهم و با وجود مشکالتي که در این راه وجود داشت، سعي کردم در همه این سالها به اهدافم برسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.