اما و اگرهاي هموطنان خيمنز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با وجودي که گفته ميشد حضور تیم ملي بوکس کوبا در ایران لغو شــده اما حاال شــنیده ميشــود که این تیم در مسابقات دهه فجر شــرکت ميکند. البته سفر قبلي تیم کوبا به دلیل درخواســت مالي این تیم لغو شــده است و مشــخص نیست چگونه فدراسیوني که نتوانسته هزینه سفر این تیم به تهران را فراهم کند، ميخواهد شــرایط حضورش در جام فجر را مهیا کند؟

حســین نهــرودي مدیــر تیمهاي ملي در باره اینکــه تیم کوبا چه زماني و چگونه به ایران ســفر خواهد کرد، باز هم به مشکالت مالي اشــاره ميکند و دلیل به تعویق افتادن این ســفر را مشــکالت مالي ميداند: «با توجه به هزینه سنگین این ســفر مجبور شــدیم آن را لغو کنیم اما قرار اســت در دهه فجر یک مسابقات خوب داخلي را برگــزار کنیم. تصمیم بر این است که تیم ملي کوبا در آن مسابقات شرکت کند. البته من همیشه گفتهام که اگر تن بوکسورهاي ما به تن بوکسورهاي بزرگ دنیا بخورد قطعا پیشرفت و تجربه زیادي را کســب ميکنند اما متأســفانه مجبور شدیم بهخاطر مســائل مالي این ســفر را لغو کنیم.» وقتي مدیر تیمهاي ملي لغو این ســفر را به مشــکالت مالي ربط ميدهد، این ســوال به وجود ميآید که آیا فدراســیون قبل از این در جریان وضعیت مالي خود قرار نداشــت که براي این تیم دعوتنامه فرســتاد؟ ســوالي که نهرودي جواب مناســبي براي آن ندارد: «فدراسیون این مساله را ميدانست ولي در این فکر بود که شــاید بتواند از وزارت ورزش یا کمیته ملي المپیک کمک مالي داشته باشد که اینطور نشد. این سفر لغو شد چون فدراسیون بوکس توانایي متقبل شدن هزینه سنگین این سفر را ندارد.»

بــه نظر ميرســد که وعــده دادن در فدراســیون بوکس به عادت مســووالن این فدراســیون تبدیل شده اســت. آنها به طور رســمي اعالم ميکنند که سفر کوبا به دلیل مشــکالت مالي به ایران لغو شده است اما با این حال وعــده حضور این تیم در جام فجر را ميدهند. مشخص نیست چگونه مشکالت مالي فدراسیون تا جام فجر رفع خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.