تركيب تيم پينگپنگ براي قهرماني آسيا در چين مشخص شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

10 پینگپنگباز معلول براي شرکت در رقابتهاي قهرماني آسیا که به میزباني چین برگزار ميشود، 31 مرداد عازم این رقابتها ميشوند.

آخرین اردوي تیم ملــي تنیس روي میز جانبازان و معلوالن براي شرکت در رقابتهاي قهرمانــي آســیا از روز دوشــنبه 23 مرداد در فدراسیون جانبازان و معلوالن آغاز شد و تا 30 مرداد ادامه خواهد داشت.

تیــم ملي تنیس روي میــز معلوالن براي شرکت در رقابتهاي قهرماني آسیا، 31 مرداد راهي چین خواهد شــد و رقابتهاي قهرماني آسیا از یکم تا نهم شهریور برگزار ميشود.

حســن جانفشــان، مهدي رضاپور، الهام چزانــي، علي خوبــيزاده، مهــدي معصومي، حمیدرضــا شــیخزاده، جواد فــوالدي، مهدي رضازاده، فروغ بختیاري و نرگس خزایي مليپوشــان اعزامي به این رقابتها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.