روسها هم جوان، هم با تجربه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي کشتي فرنگي قهرماني جهان در فرانسه

ترکیب تیم کشــتي فرنگي روســیه براي حضور در رقابتهاي کشتي قهرماني جهان اعالم شــد. رقابتهاي کشتي فرنگي قهرماني جهان روزهاي 30 و 31 مردادماه در شــهر پاریس فرانســه برگزار ميشود که ترکیب تیم روســیه براي حضور در این مسابقات از ســوي کوگیاشویلي به طور رسمي اعالم شد.

حضــور برخي از چهرههــاي نه چندان مطرح مثل موســي اولویف در ترکیب روسها از نکات جالب توجه اســت. سرمربي نامدار روسها تصمیم گرفته اســت که ترکیب تیم خــود را با تلفیقي از نفرات جــوان و با تجربه انتخاب کند.

در وزن95 کیلوگــرم اســتپان ماریانیان (قهرمــان بازيهاي اروپایي ،)2015 در وزن 66 کیلوگــرم آرتم ســورکوف (قهرمــان بازيهاي اروپایي 2015 و دارنده برنز جهان)، در وزن 71 کیلوگرم آدام کوراك (قهرمان اروپا و دارنده مدال برنز جهان)، در وزن 75 کیلوگرم الکساندر چهرکین (قهرمان اروپــا)، در وزن08 کیلوگرم رومن والســوف (قهرمان جهان و المپیک)، در وزن 85 کیلوگــرم داوید چاکوتادزه (قهرمان المپیک)، در وزن89 کیلوگرم موســي اولویف (قهرمــان جوانان جهان) و در وزن031 کیلوگرم ســرگئي سمینوف (برنز المپیک) در ترکیب روسها قرار دارند.

ردهبندي برترین فرنگيکاران جهان از سوي اتحادیه جهاني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.