استقبال از آتش

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

براي ارنســتو والورده، آغاز رسمي فصل جديد با مأموريتي سخت و پرفشار همراه شده است و او از همان ابتداي كار راه سختي براي برآورده كردن انتظارات فراوان هواداران دارد. شاگردان او در بازي رفت از سوپرجام اسپانيا ميزبان تيمي خواهند بود كه فصل گذشــته قهرمان اروپا و اسپانيا شد و هفته پيش هم با شكست دادن منچستريونايتد اولين جام اين فصلشان را با فتح سوپرجام اروپا كسب كردند. بارســلونا در حالي به مصاف رقيب ديرينهاش ميرود كه ماه گذشــته در اردوي تابســتاني پيش فصلش در آمريكا، رئال مادريد را در يك بازي دوستانه با نتيجه 3 بر 2 شكست داد اما حســاب بازي بامداد فردا با آن بازي دوستانه فرق دارد چرا كه اين بازي نه تنها يك مسابقه رسمي است بلكه در آن پاي يك جام در ميان است. بارســلونا بهعنوان قهرمان جام حذفي فصل گذشــته فوتبال اسپانيا، ميداند كه در بازي خانگي امشــب بايد اندوختهاي مناسب براي بازي برگشت كه بامداد پنجشنبه هفته آينده در ســانتياگو برنابئو برگزار ميشــود، كســب كند. اين اولين رويارويي بارســلونا و رئال مادريد در ســوپرجام اســپانيا از ســال 2012 اســت كه در آن فصل رئال مادريد در مجموع دو بازي حريف كاتاالن را شكســت داد و قهرمان شــد. فصل پيش از آن هم دو تيم در همين مســابقات به مصاف هم رفتند كه يكــي از به يــاد ماندنيترين صحنههاي آن بــازي درگيري فيزيكــي ژوزه مورينيو با تيتو ويالنوواي فقيد بود كه سرمربي پرتغالي پيشين كهكشانيها انگشت خود را در چشم سرمربي پيشين بارســلونا فرو كرد. آن فصل بارسلونا با پيروزي دراماتيك در بازي برگشت، در نهايت با نتيجه 3 بر 2 حريف مادريدي را شكست داد و قهرمان شد. رئال مادريد اگرچه در اردوي پيش فصــل نتايجي نااميد كننده گرفته اســت اما با تحميل شكست 2 بر يك به منچستريونايتد در ســوپرجام اروپا، نشان داد كــه آمادگي الزم براي كســب نتيجه در بازيهاي رســمي را دارد. در آن سوي ميدان هم بارسلونا در بازيهاي دوستانه اردوي پيش فصلش نتايج خوبي گرفته اســت و عالوه بر رئــال مادريد، تيمهاي بــزرگ ديگري مانند منچســتريونايتد و يوونتوس را هم شكست داد هرچنــد از دســت دادن نيمــار كــه به پاريسنژرمن پيوست ممكن است معادالت تاكتيكي والورده را براي اولين بازي رســمي تيمش در فصل جديد به هم بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.