پوچتينو:‌رز‌را‌م‌يبخشم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

موريســيو پوچتينو گفته كه پيش از بسته شــدن پنجره نقل و انتقاالت، بازيكنانــي را بــراي تاتنهــام خواهد خريد. ايــن در حالي اســت كه دني رز سياستهاي تاتنهام در نقل و انتقاالت را زير سوال برده است.

رز كه منچســتريونايتد و چلسي را خواهان خود ميبيند، گفته كه باشگاه براي اينكــه اوضاع خوب فصل پيش را بهتر كند، بايــد بازيكناني را بخرد كه آنقدر گمنام نباشند كه او مجبور باشد در گوگل به دنبال اسمشان باشد.

پوچتينو هم گفت: «اگر پنج سال اخير را نگاه كنيد، تاتنهام هميشه پول خرج كرده و بازيكنانی را در انتهاي پنجره نقل و انتقاالت خريده اســت. درك نميكنم كه چرا حاال اين موضوع تبديل به مســاله شده است. ما بازيكناني را اضافــه ميكنيم كــه بتوانند تيم را تقويت كنند. ما تــا انتهاي نقل و انتقاالت ســخت تالش خواهيم كرد تا بتوانيم در آينده دســت پرتري داشــته باشيم. بــا بازيكناني كه داريم، ميتوانيم به روش خيلــي خوبي رقابت كنيم. البته ما ماننــد هر فصل بازيكن ميخريم؛ شــايد در روز آخر. ما بازيكناني را ميخريم كه باور داريم ميتواننــد به ما در چالشهايمان كمك كنند.»

پوچتينو گفته كه شخصا با رز صحبت نكرده اســت و اين بازيكن را ميبخشد. رز كه به دليل مصدوميت زانو دور از ميادين است و هنوز چند هفته تا بازگشت به ميادين فاصله دارد، به اندازه دستمزد دو هفتهاش جريمه شده و بيانيهاي هم براي معذرتخواهي صادر كرده است.

پوچتينو گفت: «او از باشــگاه، رييس، من و طرفداران عذرخواهي كــرد و اين خيلي مهم اســت. من هم بازيكن بودم و گاهي وقتي هفت ماه بازي نميكنيــد، به داليل مختلف اعصابتان به هم ميريزد. او سال گذشته قراردادي پنجساله امضا كرد. او بازيكن ماست و نياز دارد كه متمركز باشــد و تالش كند كه در اسرع وقت به آمادگي برسد. او از ژانويه سخت تالش كرده تا مشكلش حل شود. ما داريم به او كمك ميكنيم و ابزارهاي الزم را در اختيارش قرار ميدهيم تا دوباره آماده شــود. ميخواهيم ببينيم كه آيا ميتواند به تيم كمك كند كه فصل بعد به اهدافمان برســيم. او نظر شــخصياش را ابراز كرده و سپس درك كرد كه بايد عذرخواهي كند. من او را ميبخشــم. از ديد من كه بهتر اســت به جلو حركت كنيم و تالش كنيم كه او در ســريعترين زمان ممكن خوب شود. براي من سخت است كه درباره هر نظري قضاوت كنم. طرفداران، رســانهها، ما، او، همه نظرات خود را داريم. من به همه نظرات احترام ميگذارم اما وقتي دانيل لوي (رييس باشگاه) به من پيشــنهاد داد كه به تاتنهام بيايم، كســي من را تحت فشار نگذاشت تا قرارداد امضا كنم. اوضاع براي بازيكنان هم همين است. هيچكس رز را مجبور نكرد كه به تاتنهام بيايد. ما اينجاييم چون ميخواستيم اينجا باشيم.»

آ. اس- ماریانو كه در بــازي قبلياش براي لیون 2 گل زده بود، در مســابقه دومش هم گل زد تا لیــون در زمین رن 2 بر یك برنده شــود. این مهاجم از رئــال به لیون رفته.

دیلي میل- دوره مربیگري استیون جرارد در تیم زیر 18 سال لیورپول با تساوي یك بر یك با داربي شروع شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.