كوتينيو‌اعتماد‌كلوپ‌را‌ از‌دست‌داده‌است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فيليپــه كوتينيو ديگر نميخواهد براي ليورپول بازي كند و در آســتانه فصل جديد ليگ برتر انگليس درخواست جدايي داد.

بارسلونا دو پيشنهاد براي اين مليپوش برزيلي داده كه هر دو رد شــده است. او در روز جمعــه و در روزي كه ليــگ برتر آغاز شد، ايميلي به مايكل ادواردز، مدير ورزشي ليورپول ارسال كرد و گفت كه تصميم دارد از باشگاه برود. درخواست او بالفاصله رد شد.

ليورپول بيانيــهاي صادر كرده و در آن آورده كــه اين بازيكن 52ســاله را به هيچ قيمتي نميفروشــد و مســاله را تمامشده ميداند.

يورگــن كلــوپ ســپس در نشســت خبرياش پيام مشــابهي را ابــالغ كرد اما اوضاع با ايميل كوتينيــو، كه فعال به دليل مشــكل كمر دور از ميادين اســت، پيچيده شد. اين همان اتفاقي است كه ليورپوليها از آن ميترســيدند. يك عضو خانواده كوتينيو گفتــه: «همانطور كه اســتيون جــرارد و لوييس سوارس قبال گفتهاند، ليورپول اجازه نميدهد بازيكنانش دوستانه اين تيم را ترك كنند.»

او همچنين گفت كــه رابطه كوتينيو بــا كلوپ خراب شــده و كلــوپ ديگر به او اعتماد ندارد: «اتفاقاتي افتاده است و رابطه آنها ديگر مانند گذشته نيست. مايه افسوس است اما اوضاع همين است. هيچ راهي براي بازگشت وجود ندارد.»

گفته ميشــود بارســلونا ممكن است پيشــنهاد جديدي ارائه دهــد و در آن، يك بازيكنــش را به همــراه پول بــه ليورپول پيشنهاد بدهد. دو پيشنهاد قبلي اين باشگاه 72 و 90 ميليــون پوندي بودنــد. كوتينيو سرسختانه به دنبال حضور در نوكمپ است و همه در ليورپول اين را ميدانند.

ليورپــول در هشــت ســال گذشــته چندين بازيكــن بزرگش را به اين ترتيب از دست داده اســت، مانند ژابي آلونسو، خاوير ماســچرانو، فرناندو تورس، لوييس سوارس و رحيــم اســترلينگ. آنها حاضر نيســتند كه اين مبارزه را واگــذار كنند. اوضاع براي ليورپول بســيار جدي اســت، چرا كه حتي اگر آنهــا مبلغ بااليي دريافت كنند، احتماال نميتوانند جانشــين مناسبي براي كوتينيو بيابند. اين مســالهاي است كه كلوپ هم به آن اشاره كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.