بازگشت ايکاردی؛ حذف ايگواين

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خورخــه ســامپائولي مربي تيم ملي آرژانتين اســامي بازيكنان مورد نظرش را بــراي دور بعدي بازيهاي مرحله انتخابي جــام جهاني 2018 برابر تيمهــاي ملي اروگوئه و ونزوئال اعالم كــرد كه در اين فهرســت نام گونســالو ايگواين، مهاجم يوونتوس به چشــم نميخورد و بــه جاي او از مائورو ايــكاردي، مهاجم اينتر دعوت به عمل آمده است.

آلبيسلســته اول سپتامبر (دهم شهريور) برابر اروگوئه و پنج روز بعدً برابر ونزوئال به ميدان ميرود و ظاهرا عملكرد ايگوايــن در بازيهاي اخير يوونتوس نتوانسته نظر سامپائولي را براي حضور در اين بازيها جلب كند و او ترجيح داده اســت كه به سرخيو آگوئرو و ايكاردي اعتماد كند.

ايــكاردي 24 ســاله از دعــوت شــدنش به تيم ملــي آرژانتين براي يك بــازي رســمي بعد از 4 ســال ابراز خرســندي كــرده و در صفحه اينستاگرامش نوشته است: «آرژانتين عزيز من، امروز پس از 4 سال دوباره با يكديگر مالقــات ميكنيم. آخرين باري كه پيراهنت را پوشيدم مدتها قبل در ســال 2013 بود كه روياي بازي در تيم ملي با تنها 20 سال سن محقق شــد. امروز بعد از 4 سال من اين خبر زيبا را شــنيدم كه ميتوانم زيباترين پيراهن دنيا را كه ســمبل همه مــا، هموطنانمان و كشــورمان است را به تن كنم.»

در ميان بازيكناني كه سامپائولي دعوت كرده تنها ســه بازيكن از ليگ آرژانتين حضور دارند.

بازيكنان دعوت شــده به اردوي تيــم ملــي آرژانتيــن عبارتنــد از: دروازهبانها: رومرو، گوسمان و رويی

مدافعــان: ماســكرانو، فازيــو، اوتامندي، مركادو و پارخا

هافبكها: بانگا، بيليا، آگوســتو فرناندس، پاردس، پيسارو، ديماريا، آكونيا، پاستوره، النسيني و سيلويو

مهاجمــان: مســي، ديبــاال، ايكاردي، خواكين كورئا و آگوئرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.