شکسپير: واردي خود هميشگياش شده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جيمي واردي احســاس ياس ميكند از اينكه دو گل او نتوانســت مانع از شكست 4 بر 3 لسترســيتي برابر آرسنال در هفته اول ليگ برتر شــود. مهاجم تيــم ملي انگليس گفت: «اين اتفاقي اســت كه در ســه فصل اخيــر اينجا در امارات براي مــا رخ داده. با زحمــت فراوان از تيم قدرتمند ميزبان پيش ميافتيــم اما با چند اشــتباه و از بين رفتن تمركز بازي را ميبازيم. ما فرصتهاي خوبي براي گلزني داشــتيم اما گل نشد به هر حال ميتوانيــم از اين بازي نــكات مثبت زيادي برداشت كنيم. زدن ســه گل خارج از خانه نقطه قوت اســت و ما ميتوانيم در تمرينها مشكالتمان را حل كنيم.»

تصاوير آهســته نشــان ميدهد مسعود اوزيل قبل از كرنري كه به گل دقيقه 83 آرون رمزي و تساوي بازي منجر شد، مرتكب خطاي هند شــده اما كريگ شكسپير مربي «روباهها» نخواســت تقصير را به گردن داور بيندازد: «به خاطر هند ناراحتم اما وقتي كرنر اعالم شــده بايد بهتر دفاع ميكرديم. نميدانم اشــكال از نداشــتن تمركز بود يا اينكه نتوانستيم خوب بازي را مديريت كنيم.»

شكسپير از واردي تمجيد كرد و همچنين هري مگواير كه تابســتان از تيم سقوط كرده هال سيتي خريداري شده و در نخستين بازي خود براي لســتر بازيكن موثري در قلب دفاع بود: «از وقتي هري آمده تحت تاثير بازياش قرار گرفتم. من بازيكني ميخواستم كه تجربه ليگ برتر داشــته باشــد. او جوان است و در مسير پيشرفت حركت ميكند. جيمي واردي هم خود هميشگياش شده، ما هم ميخواهيم همانطور باشــد. از اين باخت خيلي خودمان را ناراحت نميكنيم، بــازي اول ما بود و نگاه مثبتي داريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.