ونگر: ژيرو اينجا محبوب است، خوشحالم ميماند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســن ونگر فاش كرد به اليويه ژيرو فرصت رفتن داده، بعد از آنكه اين مهاجم فرانســوي در نخستين بازي ليگ برتر گل پيــروزي تيمش را در بــرد 4 بر 3 به ثمر رساند. شايعات زيادي درباره خروج ژيرو از «امارات» مطرح شده بود و همين چند روز پيش، رودي گارسيا مربي مارسي از جذب او نااميد شــد. حضور الكساندر الكازت در ميــان گزينههاي هجومي تيــم كه امثال الكســيس ســانچس و دني ولبك هم در آن هستند، باعث شــد ونگر خيلي صريح با ژيرو حرف بزند. بعد از آنكه ضربه ســر فوقالعاده اين مهاجم 30 ســاله سه امتياز شــيرين را براي آرســنال به ارمغان آورد، ونگر گفت: «من او را بهعنوان يك انسان و بازيكن دوست دارم. ژيرو عاشق تيم است، نميخواهد برود و خوشــحالم كه تصميم گرفته بماند اما در يك مقطع، در را برايش باز گذاشــتم چون ميدانســتم مهاجمان زيادي دارم. او واقعا اينجا محبوب اســت و ما دوســتش داريم و در نهايت خواست بماند.» در تضاد آشــكار با دست باز ونگر در خط حمله، گزينههاي او در دفاع اصال برايــش رضايتبخش نبودنــد و در غياب لوران كاســيلني، شكودران موستافي و پر مرته ســاكر مصدوم، راب هولدينگ جوان بارها به زحمت افتاد و مرتكب خطا شــد. مربي 67 ساله فرانسوي ادامه داد: «در گل اول روي يــك كرنر كوتــاه به اندازه كافي تمركــز نداشــتيم. در گل دوم در طراحي حمله، توپ را لو داديم و مجازات شــديم. ما اشتباهاتي داشــتيم و فكر ميكنم كم تجربــه بوديم. هولدينگ يك مدافع مياني عالي ميشــود اما در اين بازي با يكي دو اشــتباه اعتماد به نفســش كم شد و اين كامال مشهود بود. ناامني خيلي زود در تيم منتشر ميشود و ما چند مدافع باتجربه را نداشتيم، كاسيلني، موستافي و مرته ساكر. عملكرد دفاعي ما در فصل قبل بهتر بود اما هنوز تازه اول راه است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.