گوليت:‌انتقال‌نيمار‌ همه‌را‌راضي‌كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رود گولیــت گفته انتقال 222 میلیــون یورویي نیمار به پاري سنژرمن مشکلي ندارد. این بازیکن ســابق میالن به این اشــاره كرده كه سیلویو برلوســکني، رییس سابق این باشــگاه هم حاضر بود مبالغ هنگفتي خــرج كند تا قهرمان شود.

این هافبك یکي از اولین خریدهاي برلوسکني در میالن بود و با این تیم ســه اسکودتو و دو جام باشــگاههاي اروپا را فتح كرد. گولیت گفت: «اینطور نیســت كه در زمان من پول كم خــرج ميكردنــد. قیمت من حــدود ‪12 01،‬ میلیارد لیره بود. ماركو فانباســتن ارزانتر بود چون دربــاره توانایيهاي فیزیکياش تردیدهایي وجود داشت. قیمت او به دو میلیارد هم نرســید اما اگر امروز بازي ميكردم، قیمت من خیلي باال بود.

برلوســکني بهروشــني ميگفت كــه ميخواهد زیاد خرج كند تا بتواند همه چیز را در كوتاهمدت فتح كند.

بسیاري از افراد او را دست ميانداختند اما در نهایت حق با او بود. هر كســي كه پول در دســت دارد قواعد را دیکته ميكند. هر كســي كه بازیکن را دارد تصمیم ميگیرد كه آیا او را نگــه دارد یا اینکه پول را بگیرد. اگر بازیکن را نگه دارند، ممکن است بيانگیزه یا ناراضي باشد و معموال گزینه دوم پیروز ميشود. درست است كه امروزه پول زیادي در گردش اســت. 222 میلیون یــورو براي نیمار پول زیادي اســت امــا قاعده همین اســت. در نهایت همه راضي شدند: پياسجي نیمار را گرفت، بارسلونا پولي به دست آورد كه تصورش را نميكرد و نیمار هم تا آخر عمر ميتواند در پر قو باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.