ريوالدو: رفتن نيمار ميتواند روحيه بارسلونا را تقويت كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

برخالف برخي از هواداران بارســلونا كه نگران ضربه جدايي نيمار به پيكر تيم محبوبشــان هســتند، ستاره برزيلي سابق اين باشگاه معتقد است كه رفتن هموطنش از نوكمپ ميتواند روحيه تيمي آبي و اناريها را تقويت كند.

ريوالدو درباره تأثيري كه انتقال 222 ميليون يورويي نيمار به پاريسنژرمن ميتواند روي آينده بارسلونا بگذارد، گفت: «نيمار بــه پاريس رفت و با وجود اهميتي كه براي بارسلونا داشت من فكر ميكنم كه اين تيم ميتواند با نبود او كنار بيايــد. اين انتقال ميتواند منجر به تقويت روحيه تيم شــود و نشان دهد كه بازيكنان ميآيند و ميروند اما خللي به باشگاه وارد نميآيد و باشگاه از هر بازيكني مهمتر اســت. پولي كه بارســلونا از فروش نيمار كسب ميكند، رقم بزرگي اســت كه به باشگاه اجازه ميدهد فضاي نفس كشيدن داشته باشــد و بازيكنان جديدي را به تركيبش اضافه كند.»

گفته ميشــود بارســلونا براي پر كردن جاي خالي نيمار، قصد دارد فيليپه كوتينيو، هافبك هجومي ليورپول را بخــرد. ريوالدو در اين باره هــم گفت: «كوتينيو گزينه خوبي براي بازي در پســت نيمار اســت اما پائولينيو هم ميتواند مهره مهمي براي تقويت خط مياني بارسا باشد.» بارســلونا بامداد فردا در بازي رفت ســوپرجام اسپانيا در نوكمپ به مصــاف رئال مادريد ميرود و بازي برگشــت هم بامداد پنجشنبه در ورزشــگاه سانتياگو برنابئو برگزار ميشــود. ليونل مســي در اين دو بازي حضور داشــته و كليديترين نقش را خواهد داشت و اين همان دليلي است كه ريوالدو براي جدايي نيمار از بارسلونا عنوان ميكند.

او گفــت: «هدف نيمار، جدا از منافعي كه قراردادش با پاريسنژرمن داشــت، تبديل شدن به بهترين بازيكن دنياســت. او حاال اميدوار است كه از زير سايه مسي خارج شــود. به نظر من در اين الكالســيكو شانس هيچ تيمي بيشتر نيست. ممكن است رئال در نوكمپ ببرد و بارسلونا در بازي برگشــت همين كار را در برنابئو انجام دهد. اين بازي 180 دقيقهاي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.