اينتر 30 ميليون يورو ميخواهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جفري كوندوگبيــا در تمرينات اينتر شركت نميكند اما با اين حال اينتر حاضر نيست او را با قيمتي پايينتر از 30 ميليون يورو به والنسيا بفروشد.

اين هافبك در تمرينات اخير تيمش شــركت نكرده و اين باعث خشم لوچيانو اسپالتي، مربي اينتر شده است. كوندوگبيا باشــگاه را تحت فشار گذاشــته تا او را به والنســيا بفروشــند ولي اينتر نميخواهد اين انتقال بهســادگي انجام شــود. آنها به كوندوگبيا گفتهانــد كه به قيمت كمتر از 30 ميليون يورو راضي نيســتند. اسپالتي هــم گفته: «او به دنبال تغيير تيم اســت، اين موضوع ناگهان به ذهن او رسيد و من تالش كردم متقاعــدش كنم كه بماند اما احتماال فرد ديگري هســت كه وعدههاي خاصــي بــه او داده اســت اما آنهــا بايد حرفهايشــان را به ما هم بزنند. ما كه دو ليره بــراي خريد او ندادهايم!» اين بازيكن 42ساله در تابستان دو سال پيش بود كه بــا قيمت 36 ميليون يورو به عالوه پاداش از موناكو به اينتر پيوســت. در آن هنگام، اينتر و ميالن بر سر خريد او رقابت سختي داشتند.

كوندوگبيا بهمــرور در اينتر افت كرد و به ســمت نيمكت رفت، و حضور بورخا والرو و ماتياس وچينو هم كار او را دشــوار كرده است. والنسيا اميدوار است كه بتواند كوندوگبيا را ابتدا قرض بگيرد و در انتهاي فصل مبلغ انتقال او را بپردازد. گزينه ديگر آنها اين است كه مبلغ كمتري به اينتر داد و بابــت فروش او به باشــگاههاي ديگر به اينتر پورسانت بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.