دي‌ماريا‌گزينه‌جديد‌ بارسلونا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شــايد ســابقه بازي در رئال مادريد در كارنامه آنخل دي ماريا وجود داشــته باشــد اما ميتواند در پايــان اين فصل نقل و انتقاالت عجيــب و غريب بازيكن بارسلونا شود.

در حالــي كه باشــگاه كاتاالن هنوز انتقــال نيمار بــه پاري ســن ژرمن را هضم نكرده، به دنبال گزينههاي ممكن براي جانشيني ســتاره برزيلي است كه نــام فيليپ كوتينيــو و عثمان دمبله در صدر اين فهرست است اما دي ماريا هم ميتواند گزينه مناسبي باشد.

باشــگاه پايتخت فرانســه شايد به فروش او تمايل داشــته باشــد با توجه به مســائلي كه با اوناي امري، مربي تيم داشــته و با در نظرگرفتن اينكه باشگاه مجبور است بازيكن بفروشد تا با قوانين مالــي يوفا همراهي كنــد و با عنايت به اينكه دو ســال از قرارداد چهارســاله او باقي مانده و االن زمان خوبي است براي اينكه از فروش او سود كنند.

ليونل مســي عالقه مند است با هم تيمي خود در تيم ملي آرژانتين همبازي شود و اين دليل ديگري است كه باشگاه را بــراي آوردن ايــن بازيكن 29 ســاله ترغيب ميكند.

عالوه بــر آن بند ضد بارســلونايي قرارداد او در ســال 2014 كــه از رئال مادريد رفت تنها ســه سال اعتبار داشته و بنابرايــن نيازي نيســت كه در صورت پيوســتن بــه آبياناريپوشــان پولي به سفيدهاي پايتخت اسپانيا پرداخت شود.

در عين حال، اگر بارســلونا بخواهد اين بازيكــن آرژانتينــي را بخرد كه در سال 2015 از منچستريونايتد خريداري شــده بايد ابتدا با پاري سن ژرمن وارد مذاكره شــود كه بــا توجه به شــرايط كنوني و تيرگي روابط ميان دو باشــگاه كار مشكلي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.