بالوتلي و اسنايدر برابر ناپولي بازي نميكنند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوســين فاوره، ســرمربي نيس اعالم كرد كه دو بازيكن تيمش، ماريو بالوتلي و وســلي اســنايدر در پليآف ليگ قهرمانــان اروپا برابر ناپولي بازي نميكنند.

نيس چهارشــنبه ايــن هفته در پلــيآف صعود به مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا ميهمان ناپولي اســت و در اين بــازي بالوتلي و بازيكن جديد تيم ســوم فصل گذشــته لوشامپيونا به ميــدان نخواهند رفــت. بالوتلي و اســنايدر در بازي نيس در هفته دوم لوشــامپيونا برابر تروا هــم به ميدان نرفتند. بالوتلي بــه دليل مصدوميت از ناحيه زانو و اســنايدر به دليل عدم آمادگي نتوانســتند در بــازي جمعه شــب حضور داشته باشــند. فاوره در اين خصوص به خبرنگاران گفت: «ما انتظار نداريم كــه اين دو نفر به بازي برابر ناپولي برســند. اگرچه اميدوارم كه آنها آماده شــوند اما احتمالش كم اســت. اين تازه شروع فصل است و ما پنج، شــش بازيكني كه فصل گذشته در تركيب اصليمان بودند را از دست دادهايم. پس طول ميكشد تا تيممان دوباره به شرايط عادي برگردد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.