مذاكره يونايتد با ابراهيموويچ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيو ميگويد منچستريونايتد به اندازه كافي مجهز است كه ليگ برتر را ببرد. مورينيو در دومين فصل حضور خود در تمــام پنج كار مربيگرياش توانســته قهرمان ليگ شود.

او در پورتو، اينترميالن و رئال مادريد يك بار و در چلسي دو بار اين كار را كرده و تنها در بنفيــكا و يونيائو ليريا كه اولين تجربههاي مربيگــرياش بود و در هر دو مورد حتــي يك فصل هــم دوام نياورد، چنين دستاوردي نداشته.

تيــم او در ايــن فصل به پيشــرفت زيــادي نياز دارد با توجه به رتبه ششــم فصل قبل هرچند بــا قهرماني ليگ اروپا و جام اتحاديه، سكوي پرتاب خوبي براي موفقيت در ليگ فراهم كرده.

خوشبيني مورينيو بر اساس سه باور اســت: اينكه احســاس ميكند نسبت به ابتداي ورودش تيــم جاافتاده تري دارد،

ژوزه مورينيــو تأييــد كــرد كه منچســتريونايتد مذاكره بــا مهاجم ســوئدياش زالتــان ابراهيموويچ را براي عقــد قراردادي جديد آغاز كرده است.

ايبرا ماه آوريــل در جريان بازي تيمش در نيمهنهايي ليگ اروپا دچار اينكه تيم او پيش فصل بهتري در مقايسه با 12 ماه پيش داشته و اينكه رقبايش در ليگ برتر اين بار در در رقابتهاي اروپايي درگيــري بيشــتري دارند و ايــن باعث اختالل كارشان در ليگ برتر ميشود.

مورينيو گفت: «فكــر ميكنم هدف هر تيــم طراز اولي و هر يك از مربيهاي ايــن تيمها قهرماني ليگ اســت اما اصال فكر نميكنم كه چون هميشــه در فصل دوم قهرمان شــدهام اين بــار هم چنين اتفاقــي ميافتــد. فقط گمــان ميكنم يك مربي در فصل دوم شــناخت بهتري نسبت به بازيكنان و باشگاه پيدا ميكند. نميگويم ليگ چون مدت زيادي در اين رقابتها بودهام و شناخت خوبي دارم. ما در موقعيتي هســتيم كه بايد نســبت به فصــل اول كار باكيفيت تري انجام دهيم بنابرايــن فكر ميكنم تيم ما در اين فصل شرايط بهتري خواهد داشت. من معموال پارگــي ربــاط صليبي شــد و گفته ميشــود كه تا مــاه ژانويــه نخواهد توانســت براي شياطين ســرخ بازي كند.

بــه همين دليــل شــايعاتي در خصــوص احتمــال جدايــي او از منيونايتد شكل گرفت كه ظاهرا قرار نيست به حقيقت بدل شود.

ژوزه مورينيو كه تيمش تابستان امســال روملو لوكاكــو، مهاجم نوك بلژيكــي اورتــون را با قــرارداد 75 ميليــون پوندي به خدمــت گرفت و پيراهن شماره 9 ايبرا را هم به او داد، در يك كنفرانس خبري به خبرنگاران گفت: «شما ميدانيد كه ابراهيموويچ مصدوم اســت. او به زمــان نياز دارد تا ريــكاوري كند و هنــوز براي بازي در كنار ما آماده نيســت. رســاندن يا نرســاندن او بــه بازيهــاي اولمان ضروري نيســت و مــا نميخواهيم به هر قيمتي او را برســانيم. فكر ميكنم او با كارهايي كه فصل گذشــته انجام داد نشــان داد ظرفيتش خيلي بيشتر از اينهاســت و ميخواهد در باالترين ســطوح به دوران بازيگــرياش ادامه دهــد. بــه همين دليــل ما بــا هم يكســري مذاكرات داشــتيم و داريم درباره احتمال مانــدن او در تيممان و حضورش در نيمفصل دوم گفتوگو ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.