شكايت كاستا از چلسي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - ‪Paddy Agnew‬

امشــب فصل فوتبال ايتاليا با نبرد يوونتوس و التزيو در سوپرجام به صورت جدي آغاز ميشود. اين ششمين حضور متوالي بانوي پير در اين ديدار است و در ســه فصل از پنج فصل اخير به پيروزي رسيدهاند.

معموال سوپرجام اهميت نسبي دارد و حتــي چند بار خــارج از ايتاليا برگزار شده. بهعنوان مثال در هشت سال اخير اين بازي سه بار در پكن، دو بار در دوحه و يك بار در شــانگهاي به انجام رسيده. بازيهايي هم كه در طرابلس، واشنگتن و نيويورك برگزار شــده بيشــتر جنبه نمايشي داشــته تا يك مسابقه سخت و حساس كه در پايانش به تيم برنده جام داده ميشود. امســال اما شايد متفاوت باشد، به ويژه برای يووه كه بعد از فينال كارديف و رفتن بونوچی وارد عصر تازهای شد. بازيهاي دوستانه پيش فصل غالبا براي تيم جــام درو كني مثل يوونتوس اهميت زيادي نــدارد و به همين دليل نبايــد خيلي به باخت 2 بر صفر اين تيم برابر تاتنهام در شنبه گذشته توجه كرد.

با ايــن وجود اگر در بازي امشــب در ورزشــگاه المپيكوي شــهر رم همان اشــتباهات دفاعي ويمبلي تكرار شــود بايد منتظــر چنين تيترهايي باشــيم: «دردســرهاي يووه بــدون بونوچي» يا «جــاي خالــي بونوچي در يــووه» كه واكنش طبيعي رسانهها به وضعيت يكي از بهتريــن تيمهاي دفاعي اروپا اســت. حاال كه منتظــر باالرفتن پــرده فصل جديد فوتبال ايتاليا هســتيم، دو سوال داريم؛ يكي آشــنا و ديگري نه. آيا بانوي پير ميتواند انگيزه و اشــتياق الزم براي ســلطه دوباره بر فوتبال ايتاليا را حفظ كنــد و هفتمين قهرمانــي متوالي را به دســت آورد؟ اين همان ســوال آشنايي اســت كه در پنج ســال اخير هميشــه پرســيدهايم و بيانكونري هر بار پاســخ قاطعي به منتقدانش داده و شــايد اين بار هم بدهد.

سوال نه چندان آشنا درباره بونوچي است. او عضو بسيار حياتي كالبد يووه در اين شش قهرماني پياپي ليگ ايتاليا بوده. خيلي از صاحبنظران ميگويند هيچ يك از بخشهاي اين ماشين توقف ناپذير به اندازه دفاع مهم نبوده كه رهبرش كسي جز بونوچي نميتوانست باشد.

بدون بونوچي كه با 42 ميليون يورو به ميالن رفته، خط دفاع يوونتوس قطعا آن نفوذناپذيري ســابق را نخواهد داشت حداقل تا وقتي كه دوباره ســاخته شود. خط دفاعی موسوم به بیبیسی يا همان بونوچي، بارتزالــي و كيه لينی موثرترين عضو خــود را از دســت داده كه نه تنها در دفاع كارآمد بــود، در بيرون آمدن از اين نقش و بازيسازی هم تاثيرگذار عمل ميكرد.

عالوه بر آن بارتزالي حاال 36 ســاله اســت و كيليني فردا 33 ساله ميشود. مربي تيــم، ماســيميليانو آلگري بدون شــك اميدوار اســت مهدي بن عطيه مراكشــي و 30 ســاله يا دانيله روگاني 23 ســاله بتوانند خودي نشان دهند و با فراهم كردن سرعت، پوشش و مهارت، نبودن بونوچي را جبران كنند.

شــايد خبر خوبي بــراي يوونتوس باشــد كه بازيكناني مثل الكس ساندرو، دفاع چــپ، كلوديــو ماركيزيو، هافبك توپگيــر و پائولــو ديبــاال، مهاجم، در بازيهــاي دوســتانه اخير فــرم خوبي داشــتهاند هر چند ميتوان گفت براي يوونتوس، دفاع از هر چيزي مهمتر است و فعال بايد مقابلش عالمت ســوال قرار داد.

حريــف آنها التزيو اســت كه اميد دارد با همان يوونتوسي كه در 25 دقيقه فينال جام حذفي نسخه شان را پيچيد، روبهرو نشود. مثل هميشه در ماه آگوست شــايعات زيادي درباره نقــل و انتقاالت التزيو شنيده ميشود. جالب اينكه دو تا از بهترينهاي التزيو، ديائو كيتا، مهاجم سنگالي و ســرگي ميلينكوويچ، هافبك جنگنده صرب مورد توجه يوونتوس قرار گرفتهاند. مثال در مــورد كيتا، خيليها ميگويند رفتنش به تورين قطعي است.

التزيــو هميــن حــاال كاپيتــان آرژانتيني خود، لوكاس بيليا را به ميالن داده و ســعي كرده جاي او را با لوكاس ليوا، بازيكن سابق ليورپول پر كند. البته در خط حملــه با وجود چيرو ايموبيله و فليپه اندرسون قدرت زيادي دارند.

التزيــو با مربيگري عالي ســيمونه اينتزاگــي فراتر از حــد انتظارات ظاهر شد و نه تنها تا فينال جام حذفي پيش رفــت كه در ليگ هم پنجم شــد و اين يعني آزمايش امشــب بــراي يوونتوس كامال جدي است، شــايد حتي شگفتي ناخوشايندي خلق كنند.

منبع: ورلدساكر ديگو كاستا از باشگاه چلسي شكايت كرده است. هفته پيش بود كه ريكاردو كاردوسو، نماينده قانوني كاستا چلسي را تهديد به شكايت كرد، چرا كه اين باشگاه حاضر نشده كه او را به اتلتيكو مادريد برگرداند. اكنون مشخص شده كه تهديد آنها به عمل تبديل شده است. كاستا كه در مركز كابهام تمرين نميكند و تمريناتش به دور از ساير افراد تيم است، گفته بود آنتونيو كونته با پيامك به او اطالع داده كه در برنامههايش در فصل پيش رو جايي ندارد. كونته و چلسي هم اعالم كردهاند كه كاستا از زمستان پارسال از اين موضوع باخبر بوده است. مربي آبيها گفته كه در كريسمس بود كه مشخص شد او در تابستان تيم را ترك ميكند. كونته اخيرا هم درباره كاستا گفته: «هيچ خبر خاصي نيست» و زماني كه از او پرسيدند كه آيا ممكن است كاستا به لندن برگردد، گفت: «نميدانم». يك سخنگوي چلسي هم گفته: «هيچ موضوعي براي خبر دادن نداريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.