مورينيو: هدف هر مربي بزرگ قهرماني است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در فصل دوم تيم بهتري داشــتهام اما اگر معنــي اين نتايج بهتر و قهرماني اســت، نميدانم.»

تيم مورينيو امشــب فصل جديد را با بازي خانگي مقابل وســتهم آغاز ميكند در حالي كــه از هفت بــازي پيش فصل شــش برد به دست آورده قبل از اينكه در سوپرجام اروپا به رئال مادريد ببازد. فصل قبــل يونايتد تنها پنج بــازي پيش فصل انجام داد و بازي با سيتي لغو شد.

ورود ويكتور ليندلــوف، نمانيا ماتيچ و روملــو لوكاكو هم تيــم را تقويت كرده. البتــه مربــي پرتغالي چنــد بازيكن را تا مدتــي طوالني در اختيار نــدارد از جمله ماركوس روخو، لوك شــاو و اشلي يانگ. مورينيو اگرچــه از بازيكنان جديد راضي اســت اما بيشــتر به خاطــر اينكه همه تيمهاي مدعــي قهرماني به يك اندازه از رقابتهاي اروپايي متضرر ميشــوند، ابراز خوشحالي ميكند.

يونايتــد فصــل قبــل مجبــور بود پنجشــنبه در ليــگ اروپا بــازي كند و يكشنبه در ليگ برتر در حالي كه چلسي قهرمــان و ليورپــول رده چهارمــي هيچ دغدغهاي از فوتبال اروپايي نداشتند.

مورينيو گفت: «امسال همه هستند، هفــت تيم باالي جــدول حضــور دارند در حالــي كه فصل قبــل دو تيم نبودند. ايــن فصل همه وضعيت مشــابهي داريم. آرســنال و اورتون در ليگ اروپا هستند و بايد پنجشــنبهها بازي كنند اما هر هفت تيــم در چهار جبهــه ميجنگند و از اين بابت هيچ تيمي نســبت به ديگري برتري ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.