آلگري: بونوچي كاپيتان آينده يوونتوس بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مكس آلگــري گفته كه حضور بازيكنان بزرگ در تيم باعث ميشــود كه او بهترين عملكــرد مربيگري را داشــته باشــد. آلگري اخيرا 05ســاله شــده و در آســتانه چهارمين فصل حضــورش در يوونتوس اســت. اين مربي سابق ميالن دربــاره پيوســتنش بــه يووه گفــت: «صبح روز 16 جوالي، موضوعات زيــادي مطرح بود. سپس تماسي گرفتند و گفتند بعــد از ظهر با مقامــات يووه ديدار كنم. من موضوع را درك نكردم تا اينكه متوجه شــدم زماني كه در مســير باشــگاه بودم، كونته استعفا داده است. آنها پرســيدند كه آيا ميتوانم مربيشان شوم. يووه سه سال موفقيت در ايتاليا داشت و من فكر ميكردم كه آنها ميتوانند حتي بهتر هم كار كنند، حتي در اروپا.

مــن هميشــه ترجيــح ميدهم مربي بازيكنان قهرمان باشم چون ميتوانم مربيگري خــود را بهخوبي نشــان دهم. من دوست دارم رابطه خوبي با بازيكنان داشته باشم و با آنها شوخي كنم. رابطه ما دوستانه نيســت اما هميشــه بااحترام است. مشكلي نيست اگر مربي تصميم بگيــرد كه با بازيكنان تيمش بســكتبال بازي كند يا بازي پنجنفره انجام دهد.»

آلگــري همچنيــن گفت كه لئونــاردو بونوچــي اگر از يوونتوس نميرفت كاپيتان تيم ميشد. بونوچي در تابستان در حالــي به ميالن پيوســت كه هفت ســال بود عضو كليدي خط دفاعــي يوونتــوس بود. آلگري گفت «واقعا متاســفم كــه او رفت. لئو كاپيتان آينده يوونتــوس بود. او فــردي بود كــه ميتوانســت در رختكن بــه بازيكنان جوانتــر بگويد يوونتــوس چه معنايي دارد اما او تصميمش را گرفت.»

او دربــاره جانلوييجــي بوفون هم گفت: «او با ديگران فــرق دارد. او همچنــان در پســتش بهترين اســت و در آينــده ميتواند مدير شــود، شايد در فدراسيون.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.