بيليا يك ماه خانهنشين شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه ميالن اعالم كرد كه هافبك آرژانتيني جديدش لــوكاس بيليا به دليل مصدوميــت از ناحيــه ران بــراي يك ماه خانهنشــين خواهد بود. روز سهشنبه هفته گذشــته بود كه بيليا تمرينات ميالن را به دليل مصدوميت ترك كرد و اكنون مشخص شده است كه او به دليل اين مصدوميت تا يك ماه آينده خانهنشــين خواهد بود و اين يعني كــه او هفتههاي ابتدايي فصل جديد ســري A را از دســت خواهــد داد. طبق بيانيه باشــگاه ميالن، بيليا از ناحيه عضله دو ســر پاي چپ دچار مصدوميت شــده است و بســته به روند ريكاورياش ممكن اســت حداقل چهار هفته خانهنشين شود. بيلياي 31 ســاله در ابتداي تابستان امسال با قرارداد 20 ميليــون يورويي از التزيو به ميالن پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.