مدل: ترك اينتر آسان نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گري مدل كه هفته گذشته انتقالش از اينتر به بشيكتاش تركيه قطعي شد، اعتراف كرد كه جدا شــدن از نرآتزوري براي او كار سختي اســت. بازيكن شيليايي سابق اينتر در صفحه توئيترش نوشــت: «ترك كردن اينتر براي من كار آساني نيست. ميخواهم از همه آنهايي كه در اين سه سال حضورم در اينتر به من كمك كردند، تشكر كنم. از همتيميهايم، مربيانم، پزشكان، كارمندان، مديران و همه آنهايي كه براي اين باشــگاه فوقالعاده كار كردند تشــكر ميكنم. براي اينتــر در فصل پيــش رو آرزوي موفقيت ميكنم. من هميشه حامي اين تيم خواهم بود. زندهباد اينتر.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.