جباروف: بعد ازگل بازهم پشتک ميزنم

به زودی همسر و 3فرزندم به ایران میآیند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - حمیدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

از ســال 2000 كه فوتبال حرفهاي را با پوشيدن پيراهن تيم نوبهارنمنكان ازبكســتان آغاز كرد، تا امروز - قريب به 71سال حضور در سطح اول فوتبال - كه پيراهن استقالل را ميپوشد عضويت در 10 باشــگاه حرفهاي را تجربه كرده است. جباروف يا به تلفظي غليظتر جپاروف در فوتبال آسيا بازيكني شناخته شــده است؛ نه فقط براي اينكه زماني طوالني در ليگ كشورش با تيمهايي همچون پاختاكور، بنيادكار، لكوموتيو و همين نوبهار ديده ميشــد بلكه به خاطر بازيهاي متعددي كه با پيراهن تيم ملي ازبكستان انجام داد و همچنين تجربه بازي در تيمهاي بزرگي همچون سئول، سئونگنام، اولساي هيوندايي و حتي الشباب عربستان. سرور به واسطه نبوغ و استعداد ذاتياش كه همواره در خدمت تيم بود، در سالهاي 2008 و 2011 دو بار بهعنوان مرد ســال فوتبال آســيا برگزيده شــد تا از خود چهرهاي متفاوت در فوتبال قاره كهن پديد آورد. اين گرانسنگ حاال در صف ســربازان عليرضا منصوريان اســت و آنقدر به لحاظ فني غني اســت كه ميتواند به خالق اولين پيروزي استقالل در ليگ هفدهم بدل شــود و نخستين 3 امتياز را به ارمغان بياورد. شــماره 20 شايد زودتر از آنچه تصورش را ميكنيم در استقالل به بازيكني محوري بدل شود.

اولين شــادي فصل استقالل با شليك مرگبار تو رقم خورد. گلي كه براي هميشه در يــاد و خاطر هواداران اســتقالل باقي خواهد ماند. تو به واســطه اولين بردي كه در فصل هفدهم به اســتقالل هديه كردي ميتواني با همه خارجيهــاي تاريخ اين باشگاه متفاوت باشي؛ اينطور نيست؟

شــايد اينطور باشد كه شما ميگوييد اما من هم يكي هســتم مثل بقيه. من در اين بازي سعي كردم خواستههاي فني را اجرا كنم، فقط همين...

همه منتظر بودند تو براي اســتقالل موقعيت گل درســت كني اما ناگهان با آن گل همه را غافلگير كردي.

هميشه وظايف يك هافبك بازيساز ايجاد موقعيت نيســت. هافبكهاي بازيســاز هم اگر فرصت پيدا كنند گل ميزنند كه من همين كار را كردم. گل زدن در ذات ماست.

ظاهرا آزادي عمل بيشتري در مقايسه

با ديگر هافبكها به تو داده شده تا هر جاي زمين كه ميخواهي بروي.

تقريبا همينطور است.

كسي انتظار نداشــت با پاي راست آن شــوت وحشــتناك را بزني، تو چپ پايي سرور...

بله، من چپ پا هستم اما با پاي راست هم شوت ميزنم. شايد براي همين گلم غافلگيركننده بود.

شــوت تو با پاي راســت به سوژه يك هواداران اســتقالل در فضاي مجازي تبديل شده و با همين موضوع براي پرسپوليسيها كري ميخوانند.

(ميخندد) از طرف مــن از همه هواداران تشــكر كنيد. واقعا ممنونم. آنها كلي انرژي به من ميدهند. احساس خوبي دارم.

تو خيلي زود بين اســتقالليها محبوب شدي. به ســرعت تو را پذيرفتهاند و شايد در كمتريــن زمان ممكن بــدل به يكي از محبوبترين اســتقالليهاي فصل هفدهم شوي.

روزي كــه اســتقالل را انتخــاب كــردم

ميدانســتم دارم پايم را به چــه تيمي ميگذارم. هواداران اســتقالل واقعا براي من جذاب بودند و دوست داشتم بازي براي آنها را تجربه كنم. حس فوقالعادهاي اســت وقتي گل ميزني و اين همه هوادار در ورزشگاه برايت كف ميزنند و تشويقت ميكنند. ايــن حمايتها مســووليتهاي من را بيشــتر ميكند. اميدوارم در بازيهاي آينده هم بدرخشم.

بدن فوقالعاده آمادهاي هم داري. باز هم گل بزني اينطور پشتك ميزني؟

(مي خندد) من قبل از پشتك زدنم، دور و برم را خوب نگاه ميكنم، ببينم فضا براي پشــتك زدن مناســب هســت يا نه. مطمئنا اگر شــرايط مناســب باشــد باز هم من را روي هــوا در حال پشتك زدن ميبينيد. (و دوباره ميخندد)

اين جنب و جوش در 36 سالگي ريسك نيست؟

نه، اگر راه پشــتك زدن را خوب بلد باشي و بدنــت آماده باشــد ســخت نيســت. خيلي از فوتباليستها تا 40 سالگي در اوج بودهاند. من كه هنوز ‪4 3،‬ سالي تا آن سن فاصله دارم.

يعني دوســت داري تــا آن زمان ادامه

بدهي؟

اگر بدنم اجازه بدهد حتما ادامه ميدهم.

ژيمناستيك كار كردي؟

لزوما كســي كه پشتك ميزند نبايد رشته ژيمناســتيك كار كرده باشد اما من مدتي در اين ورزش بودم و اين پشــتك زدنهــا نتيجه همان تمرينهاست.

مدت زيادي نيست كه زندگي در ايران را تجربه ميكني. ميخواستم حس واقعيات را از همين حضور انــدك در ايران بدانم. از زندگي در وطن ما لذت ميبري؟

مــن شــناخت خوبــي از ايران داشــتم و مديربرنامههايم جزييات خوبی درباره ايران برايم گفته بود. ايران واقعا مردماني صميمي و دوســت داشتي دارد كه عاشــق فوتبال هستند. نمونهاش همين هواداران اســتقالل كه خيلي به من محبت دارند. اميدوارم بتوانم جواب محبتهايشــان را بدهم.

تو از تيمهاي كشــورت ازبكستان هم پيشنهادهايي داشــتي. يادم هست وقتي به اســتقالل آمدي گفتند تيــم لكوموتيو ميخواهدت اما اســتقالل را انتخاب كردي. دليل پيوستن به استقالل چه بود؟

ميخواستم چالشــي جديد را تجربه كنم. بــراي همين به ايران آمدم و با اســتقالل قرارداد بســتم. اين تمام هــدف من از انتخــاب ايران و استقالل بود.

خانوادهات را هم به ايران آوردهاي؟

هنوز نه اما به زودي همسر، دو دختر و تك پســرم را هم به ايران مــيآورم تا آنها هم زندگي كنار شــما را تجربه كنند. بايد هر چه زودتر اين كار را بكنم چون زمان ســال تحصيلي جديد دارد فرا ميرســد و من هم بايد بچههايم را در مدرسه

نام نويسي كنم. آنها اين شانس را دارند كه تحصل در ايران را تجربه كنند.

فكر ميكنــي زندگي براي آنها در ايران لذتبخش باشد؟

حتما همينطور است.

شــنيدم در اين مدت به تو پيشــنهاد مشاركت در يك كار تبليغاتي هم داده شده است.

بلــه اما من تمركزم روي فوتبال اســت. با مديربرنامههايم مشــورت كردم و ايشان پيشنهاد را رد كردند.

اين تمركز براي چيست؟

براي اين است كه با همه وجود در خدمت تيم محبوبم باشــم. من در اســتقالل مسووليت ســنگيني دارم و بايد بتوانم باري كه روي دوشم گذاشته شده را به مقصد برسانم.

براي استقالل چه جايگاهي را متصوري؟ اگر دوست داري كري هم بخوان...

اســتقالل آنقدر بزرگ هست كه نيازي به كري خواندن نــدارد. قطعــا در هفتههاي آينده استقالل واقعي را ميبينيد. اين 3 هفته گذشت اما هفتههــاي زيادي تا پايان ليگ باقي مانده و قطعا تيمي خواهيم شــد كه همه اســتقالليها دوست دارند. با اســتقالل به رتبههاي باالي جدول چشم دوختهايم و به زودي تيمــي كه مد نظرهواداران است را خواهيد ديد.

و درباره كادرفني استقالل.

فكر ميكنم يكي از بهترين كادر فنيهاي فوتبال ايران است. آنها مربيان عالقهمندي هستند كه براي كارشان وقت ميگذارند و سعي ميكنند بهتريــن كار را تحويل دهنــد. من در وجود همه اســتقالليها ميبينم كه دارند با همه وجود براي رضايت تماشاگران كار ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.