تالش پژمان براي بسته نگه داشتن دروازه رحمتي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازگشــت پژمان منتظري، يك بار ديگر آرامش را به خط دفاع اســتقالل برگردانده است. اســتقالل فصل پيش در هــر ۵ بــازي اول فصــل گل زد اما در هيچكــدام از آنها پيروز نشــد. تيم منصوريــان در همه ايــن بازيها، گل مــيزد اما خط دفاع ايــن تيم هم گل ميخورد تــا منصوريان پس از ۵ هفته، هيچ بردي نداشته باشد.

تا پايان فصل هم مشكالت دفاعي اســتقالل، آنقدر زياد بود كــه آنها در رده هشــتم بيشــترين كلين شيتها قــرار بگيرند. با بازگشــت منتظري در ايــن فصل، اطمينان هــم به خط دفاع استقالل برگشته است. استقالل در سه بــازي اين فصل، فقط يــك بار از روي نقطــه پنالتي گل خــورده و هيچ تيم ديگري نتوانسته دروازه آنها را باز كند.

استقالل خوزســتان حريف هفته پيش استقالل، مقابل اين تيم موقعيت چنداني به دســت نيــاورد و در بازي با تراكتور هم با وجود فشــار دقايق پاياني ايــن تيم، مدافعــان اســتقالل دروازه تيمشان را بســته نگه داشــتند. البته تراكتورسازي چند موقعيت خوب براي گل زدن داشــت و البتــه يك توپ هم به تيــر دروازه اســتقالل برخورد كرد. اســتقالل حاال با يك گل خــورده، در كنار پرسپوليس بهترين خط دفاع ليگ محسوب ميشود و دو بازي از سه بازي هم توانسته دروازهاش را بسته نگه دارد. تيمي كه فصل پيش، براي اولين كلين شــيت تا هفته ششم صبر كرد، حاال دو بار پياپي در ســه بازي ابتدايي توانسته بــدون گل خورده بــازي را تمام كند و مهاجمانش، با يك گل جشــن پيروزي بگيرند. ايــن نكته نشــان ميدهد كه اســتقالل در خط دفاع خــود در فصل جاري يك ليدر خوب دارد كه به خوبي ميتواند بازيكنان جواني مثل حســيني را هدايت كند تا به رحمتي كمك كنند دروازهاش را بسته نگه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.