زرينچه: با استقالليها مشكلي ندارم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

جواد زرينچه كاپيتان سابق اســتقالل چند وقت پيش مصاحبه تندي عليه اســتقالليها انجام داد و مدعي شــد كه از بازيهاي پرسپوليس لذت ميبــرد. زرينچه در خصوص اين ادعا روز گذشــته اينطور توضيح داد: «من كار بدي انجام ندادهام كه مورد اعتراض قرار بگيرم. پرســپوليس در دو بازي كه انجام داده زيبا بازي كرده و من هم به تماشــاي بازي اين تيم نشســتم. برخالف صحبتهايي كه در مورد من گفته شده كه با استقالل مشكل دارم بايد بگويم هيچ مشكلي نه با مديرعامل، نه سرمربي و نه اعضاي هيات مديره ندارم بلكه اميدوارم آنها در كارشان موفق باشند. من بهعنوان يك استقاللي دوســت دارم تيم محبوبم خوب بازي كند، پيروز شود و هواداران را شادمان به خانه برگرداند. ســالها در استقالل بازي كردم، به اين تيم عالقه مندم و تنها آرزويم موفقيت استقالل در تمامي مسابقات است.»

زرينچه در پاســخ به اين پرسش كه گفته شده براي تيم حاشيه درست ميكنيــد، ميگويد: «چنيــن چيزي صحت ندارد. مــن راجع به هيچ كس حــرف نزدهام و هرگز به دنبــال اين نبودم كه تيم محبوبم را به حاشــيه ببرم. شــايد چون چاپلوسي بلد نيستم ميخواهند من و استقالل را به حاشــيه ببرند و عليه من مغرضانه جبهه گيري ميكنند.»

كاپيتــان ســابق اســتقالل در خصوص مطالباتش از باشگاه استقالل ميگويد: «طلب من مربوط به ســالها پيش است البته انتظار داشــتم باشگاه با ما همكاري كند و حتي براي يــك بار هم كه شــده ما را دعــوت كند تا در اين خصوص صحبتي انجام دهيم اما متاسفانه چنين اتفاقي نيفتاده است البته آنقدر از زمان دريافتي ما گذشته است كه شايد االن به استقالل هم بدهكار باشم.»

زرينچــه در خصوص تعطيلي ليگ به خاطر تيــم ملي ميگويد: «بايد بپذيريم اين درســت كه تيم مــا به جام جهاني صعود كــرده اما بازيهاي ملي هميشــه براي مردم حساسيت داشــته و آنها دوست دارند كه تيم ملي كشورشــان هم بازي خوبي ارائه دهد و هم به پيروزي برسد. بنابراين در سه هفتهاي كه ليگ تعطيل ميشــود تيمها بايد بازيهاي دوستانه برگزار كنند تا در آمادگي بمانند تا ليگ مجددا شروع شود.»

پيشكســوت اســتقالل در پايان ميگويد: «باز هم يادآوری ميكنم من يك اســتقاللي هستم و دوســت دارم تيم با نفرات خوبي كه در اختيار دارد نتايج قابل قبولي كسب كرده و به صدر جدول برسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.