فريبا:تراكتورميتوانستدوگلبزند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل توانست نخستين سه امتياز اين فصل خود را در ورزشــگاه آزادي به دست آورد.

فريبا مديرفني استقالل در خصوص اين بازي اينطور ميگويد: «خدا را شــكر بــرد خوب و به موقعي بود. ما به اين برد احتياج داشــتيم و خوشبختانه بچهها با تالش هم توانســتند اولين برد استقالل را رقم بزنند.»فريبا در خصوص اينكه گل محمدي اعالم كرده بود ميتوانستيم 3، 4 گل به اســتقالل بزنيم، ميگويد: «آنها ميتوانستند دو گل به ما بزنند همانطور كه اســتقالل هم فرصتهاي خوبي براي گل زدن داشــت اما به هر حال امتياز را بــه گل ميدهند. هفته پيش ما هم برابر اســتقالل خوزســتان خيلی خوب بازي كرديم اما نتوانستيم به گل برسيم.»

مديــر فنــي اســتقالل در ادامــه ميگويد: «تراكتــور تيم خيلي خوب اما بد شانســی اســت. آنها در دو بازي اول خود هم بد شــانس بودند و خوشبختانه بدشانسيهايشــان برابر ما هــم ادامه داشت. با اين حال اميدوارم در بازيهاي ديگر بدشانس نباشند و بتوانند امتيازات الزم را كسب كنند.»

فريبــا در خصوص اينكــه اين برد چقدر به اســتقالل كمك كرد، ميگويد: «ما به اين برد خيلي احتياج داشــتيم و اين پيروزي بخشــي از فشــارها را از ما برداشــت. اميدوارم تاثير ايــن برد را در بازيهاي بعدي مان بهتر ببينيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.