شهباززاده: نگران گل زدن نيستم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شهباززاده با اينكه مقابل تراكتور گل نزد اما روز خوبي را پشــت ســر گذاشت و چند حركتش در زمين باعث تشــويق او توســط هواداران شــد. سجاد كه از برد مقابل تراكتور خوشحال است در خصوص اين بازي اينطور اظهار نظر ميكند: «اســتقالل بازي خوبي را به نمايش گذاشــت و به سه امتيازي كه نياز داشتيم رسيديم. اميدوارم اين پيروزيها ادامه پيدا كند. در نهايت به آنچه كه ميخواستيم رسيديم اما بايد در نيمه دوم نيز همانند نيمه اول عمل ميكرديم. تراكتورسازي ما را تحت فشــار قرار داد و ميدانســتيم اين تيم براي جبران امتيازهاي از دست رفتهاش ما را تحت فشار قرار خواهد داد.»

او دربــاره گل زدن در بــازي آينــده ميگويــد: «من نگران گلزنيام نيســتم زيرا استقالل كار جديدي را شروع كرده و فوتبال نوينــي را در ايران ارائــه ميدهد. با حمايت هواداران و صبر آنها به جاهاي بهتري خواهيم رســيد. اگر تيم روند خوب و درستي داشته باشــد گلزنيهاي من نيز آغاز ميشود. روش بازي ما متفاوت اســت و فشــار زيادي روي مهاجمان وجود نــدارد. ميدانم از هفتههاي آينده مهاجمان استقالل گل زدنهايشان را آغاز خواهند كرد.»

شــهباززاده دربــاره جبــران اختالف امتياز با تيمهاي باالنشــين جدول ميگويد: «امتيازهاي از دســت رفته قابل جبران است زيرا زمان زيــادي داريــم و از االن راجع به اختــالف امتيــاز صحبت كردن بســيار زود است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.