شجاعيان پايين تر از حد انتظار

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

داريوش شجاعيان در بازي برابر تراكتورســازي ميتوانست روي يك ضربه چكشــي زيباترين گل هفته را بزند كه اين فرصت را از دست داد.

در ايــن صحنه فرار بيت ســعيد از ســمت راســت با پاس كات بك او همراه شد و توپ در موقعيت ايدهآل به شجاعيان رسيد، اين بازيكن ضربه چكشياش را به سمت دروازه شليك كرد اما با بدشانســي تــوپ به مدافع تراكتورســازي برخورد كرد و به كرنر رفــت، صحنهاي كه اگر گل ميشــد چــه از نظر كار تيمي و چه كار فردي ميتوانســت زيباترين گل هفته لقب بگيرد.

شــجاعيان در اين بازي مثل دو بازي اول پرتالش ظاهر شد و دوندگي بااليي داشــت اما آنچه مســلم است انتظار هواداران از او بسيار باالتر است.

شــجاعيان گرانتريــن خريــد اســتقالل در فصل جاري بود. رقمي كه استقالل بابت اين بازيكن پرداخت كرد همه را بهت زده كرد و به همين دليل انتظــارات را از اين بازيكن باال برد امــا او تاكنون نتوانســته در حد انتظار ظاهر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.