آمار گل خورده، استقالليها را فريب ندهد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

خوردن فقط يك گل در 3 مســابقه كه همان يك گل هم از روي نقطه پنالتي بوده، آمار استقالل را در خط دفاع خوب و حتي رويايي جلوه ميدهد. اين تيم به همراه پرســپوليس صدرنشين، با يك گل خورده بهترين خطوط دفاعي ليگ هفدهم را تا هفته سوم ثبت كردهاند. با همين آمار خوب، شايد اينطور به نظر برســد كه استقالل در فاز دفاعي تيمي موفق و مطمئن است اما واقعيت چيز ديگري است.

استقالل در بازي با صنعت نفت آبادان شروعي بسيار بد داشت. يك بار عظيم گوك توپ را از روي خط برگشت داد. يك توپ به تير دروازه رحمتي خورد، يك موقعيت خوب براي شــيمبا به دســت آمــد كه منجر به خطاي پنالتي گوك روي او شد و در نيمه دوم هم يك بار مهدي رحمتي روي تعلل عجيب شــيمبا توانست دروازهاش را از باز شدن براي بار دوم نجات دهد. در بازي با استقالل خوزستان، اوضاع كمي بهتر بود.

تيم ويســي براي كســب يك امتياز به تهران آمده بود و تمايل زيادي به حمله به ســمت دروازه اســتقالل نداشــت اما همين تيم يكي دو بار تا آستانه گلزني به استقالل پيش رفت و اگر بيتجربگي بازيكنان جوانش نبود شــايد اين اتفاق ميافتاد. اما در بازي ســوم مقابل تراكتورسازي، شايد فقط خوششانسي بود كه باعث شد مهدي رحمتي دومين كلينشيت فصل خود را ثبت كند.

او يك بار روي شــوت كياني واكنشــي ديدني داشــت امــا چند بار با خوششانســي دروازهاش بســته ماند. يك بار تير دروازهاش به لرزه درآمد و يك بار هم ضربه بد مهاجم جوان تراكتورسازي يعني طاهران، از كنار دروازه او گذشت. يكي دو بار هم مهاجمان تراكتورسازي تا آستانه باز كردن دروازه استقالل پيش رفتند اما باز هم دروازه رحمتي باز نشد. در واقع آبيها و كادر فني اين تيم نبايد گول دو كلينشــيت و فقط يك گل خورده از روي نقطه پنالتي را بخورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.