یک فصل از پله سیزدهم به قهرمانی رسیدیم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بــرد مقابل تراكتور، اســتقالل را از شــرايط بحراني بيــرون آورد. يدا... اكبــري بازيكن قديمي اســتقالل در خصوص اين پيروزي اينطور ميگويد: «اســتقالل در اين بازي بخصوص در نيمه اول خيلي خــوب بازي كرد. در نيمه دوم كمي عقب نشيني كرد ولي در مجموع بازي خوبــي را به نمايش گذاشــت و برد خــوب و مهمي را به دست آورد.»

اكبري در پاســخ به اين ســوال كه آيا اســتقالل توانايي رســيدن به پرســپوليس در صدر جــدول را دارد، ميگويــد: «قطعا اســتقالل ميتواند فاصلــهاش را با پرســپوليس كم كند. زماني كه ما بازي ميكرديم اين اتفاق زياد رخ ميداد. حتي يك بار سيزدهم جدول بوديم ولــي در نهايت قهرمان شديم. شــك نكنيد كه استقالل اين توانايي را دارد كه به صدر جدول برسد و تنها شــرط آن ادامــه روند خوبش است.»

اكبري در پاســخ به اين ســوال كه نظــرش راجع به انتقــادات برخي پيشكســوتان از اســتقالل با هدايت منصوريــان چيســت، ميگويــد: «پيشكسوتان دلسوز استقالل هستند و به هرحال آنها هم در گذشــته براي تيم زحمت كشيدهاند. منصوريان بايد نقد پذير باشــد و از انتقادها استفاده كند. البته اين را هــم بگويم كه براي انتقاد كردن كمي زود اســت. تنها سه هفته از ليگ گذشته و بايد همه دست به دست هم دهيم تا تيم شكل بگيرد. آرزوي همه ما موفقيت استقالل است. فقط اســتقالليها بايد همينطور ادامه دهند تا بتوانند به خواســته شان كه همان قهرماني است، برسند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.