تعريفهاي بيش از حد، مانع اوج گيري قائدي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهدي قائدي در بازي با تراكتور هم بــراي دقايقي به ميــدان آمد اما ايــن بار غير از يك صحنه نتوانســت كار خاصــي انجام دهد و اين نشــان ميدهد تعريــف و تمجيدهاي هفته گذشــته كار خودش را كرده و باعث حواس پرتيهاي ايــن بازيكن جوان شده است.

منصوريــان قبل از بــازي و در كنفرانس مطبوعاتي وقتي خبرنگاران از او پرسيدند قائدي در تركيب اصلي است؟ در پاسخ گفت: «قائدي بازيكن 0۹ دقيقهاي نيست و مك درموت در بدنســازي زياد به او سخت نگرفته تا به خاطر جثه ريزش آســيب نبيند و به همين دليــل نميتواند در تركيب اصلي قرار بگيرد.»

غيــر از نكتهاي كه منصوريان در مورد قائدي به آن اشــاره كرده است بايــد به اين نكته هم اشــاره كرد كه مهدي قائدي ســن و سال كمي دارد و بايد در تعريف و تمجيدهايي كه از او ميشــود حد تعادل را رعايت كرد تا اين بازيكن جوان غرق حاشيههاي بي خــودي نشــود و فوتبالش با اين تعريفهــا به حاشــيه نــرود. قائدي جوان قابليتهاي زيادي دارد اما اين قابليتها با توجهات بي مورد و بيش از حد معمول، ميتواند مخرب باشــد و جلوي فوتبال تكنيكي او را بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.