تكرار تعويض جباری- جباروف

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجتبــي جبــاري در ديــدار برابر تراكتورســازي تبريز باز هــم بهعنوان بازيكن تعويضي وارد زمين مسابقه شد. هافبك شماره 8 اســتقالل در تعويضي تكراري جانشــين ســرور جبــاروف در خــط مياني شــد تا طبــق برنامهريزي منصوريان، آهســته و با گذشت زمان به تركيب استقالل اضافه شــود. جباروف در دقايقي كه در زمين مســابقه حضور داشــت بهترين بازيكن ميدان بود و گل ســه امتيازي اين ديــدار را وارد دروازه گروسيان كرد.

نمايش جباري اما همچنان نشــان ميدهد اين بازيكن براي تطبيق پذيري با شرايط اســتقالل به زمان نياز دارد و طي هفتههاي آينده به فرم ايدهآل خود نزديك ميشود. ســرمربي استقالل در نشســت خبري درباره اضافه شدن اين بازيكن به تركيب آبيها گفت كه جباري طي دو يا ســه هفته آينده براي حضور كامل در زمين مســابقه آماده ميشود و او قصــد دارد بســتري را فراهم كند كه جباري در كنار جباروف از ابتدا در تركيب استقالل قرار بگيرد. به اين ترتيب به نظر ميرسد تعويض جباري با جباروف فعال ســناريوي تكراري ديدارهاي اســتقالل باشد و عليرضا منصوريان در جريان 0۹ دقيقه از مغزهــاي متفكر رختكن خود بــراي تحت تاثير قرار دادن جريان بازي استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.