بيت سعيد با روزهاي اوج فاصله دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حسن بيت ســعيد نتوانست دوباره در حد انتظار ظاهر شــود و در جريان بازي با تراكتور تعويض شــد تا همچنان شماره ۷ براي بازيكناني كه قصــد دارند محبوبيت فرهاد مجيدي را تكرار كنند، طلســم شده باشــد. فصل پيش بختيار رحماني با سرو صــداي زيادي به اســتقالل آمد و با اصرار پيراهــن فرهاد مجيدي را بــه تن كرد اما شــيوه بازي او تمام فوتباليها را شــوكه كــرد. بختيار آنقــدر در اســتقالل بد كار كرد كه در نيمفصــل دوم جزو خروجيها قرار گرفت و به تيــم ديگري رفت. قبل از شروع ليگ هفدهم اما بيت سعيد تازه وارد تقاضاي پوشــيدن پيراهن فرهاد را داشت و منصوريــان موافقت كرد اين شــماره را بــه او بدهد اما بيت ســعيد هم تاكنون به سرنوشت رحماني دچار شــده و نتوانسته در حد انتظار ظاهر شود. بيت سعيد حتي در بازي با استقالل خوزستان نيمكتنشين بــود تا باعث تعجــب همه شــود. به نظر ميرسد بازيكناني كه به استقالل آمدهاند تا خاطرات بازيهاي فرهاد را تكرار كنند در اين امر ناموفق هســتند و گويا اين پيراهن براي تازه واردها طلســم شده است. البته هنوز بازيهاي زيــادي از ليگ باقي مانده و شايد سه بازي مالك خوبي براي ارزيابي يك بازيكن نباشــد اما در حال حاضر بيت سعيد در حد انتظار ظاهر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.