تمرين تا اطالع ثانوي پشت درهاي بسته

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تمرينات تيم اســتقالل از ديروز تا اطالع ثانوي پشــت درهاي بســته انجام ميشــود. آبي پوشان روز جمعه موفق شــدند در چارچوب هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر با يك گل از ســد حريف خود تراكتورسازي تبريز گذشته و تا حدودي حاشــيههاي پيرامون تيم را كمرنــگ كنند. تمرين ريكاوري آبي پوشــان بعد از ظهر ديــروز در زمين شــماره دو ورزشگاه آزادي انجام شد و اين تمرين پشت درهاي بسته و به دور از چشم تماشــاگران و اصحاب رسانه برگزار شــد. طبق نظر منصوريان اين تمرينات تا اطالع ثانوي پشــت درهاي بسته انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.